Ekoklima

Šilumos įrenginių atjungimas nuo šilumos perdavimo tinklų vartotojų iniciatyva

Šilumos įrenginių atjungimas nuo šilumos perdavimo tinklų vartotojų iniciatyva

Lietuvos Respublikos Energetikos ministras 2010-10-25 įsakymu Nr. I-297 patvirtino naujas Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles (2011-07-29 įsigaliojo šio įsakymo pakeitimai), kuriose reglamentuojamas šilumos įrenginių atjungimas nuo šilumos perdavimo tinklų šilumos vartotojų iniciatyva. Žemiau pateikiama ištrauka iš taisyklių bei Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos paaiškinimai.

Atskiro buto daugiabutyje atjungimo nuo pastato šildymo sistemos tvarka

Teisinį kelią atskiro buto atjungimui nuo pastato vieningos šildymo sistemos reglamentuoja Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintos naujos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės (Taisyklės), kurios aprašo tvarką, kuria atskiras butas gali atsijungti nuo pastato šildymo sistemos (108 punktas):

108. Atjungiant daugiabučio namo butą ar kitą patalpą:

108.1. daugiabučio namo valdytojas teisės akte (Taisyklių 1 priedo 3 punktas – Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259)) nustatyta tvarka organizuoja bendrosios dalinės nuosavybės savininkų susirinkimą, kurio metu jie priima sprendimą ir leidžia pakeisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą susirinkimo nutarimu aptartomis sąlygomis. Atsijungimo iniciatoriai privalo savivaldybės institucijai pateikti prašymą išduoti rašytinį pritarimą pastato paprastojo remonto projektui (aprašui), pertvarkant pastato inžinerines sistemas (šildymo, dujotiekio, elektros tiekimo). Privalomai pridedami šie dokumentai:

108.1.1 daugiabučio namo butų bei kitų patalpų savininkų teisės akte (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktai – Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262); Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259)) nustatyta tvarka priimtas sprendimas ir pavedimas valdytojui keisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą bei valdytojo raštiškas sutikimas;

108.1.2 buto ar kitų patalpų savininko, pageidaujančio atjungti buto ar kitų patalpų šildymo ir karšto vandens sistemų įrenginius nuo daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos ir pakeisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą, įsipareigojimas vykdyti prievoles prižiūrėtojui pagal pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartį jam tenkančia dalimi dėl pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų priežiūros;

108.1.3 kitą pasirinktą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz., dujas, elektrą) tieksiančio asmens išduota pažyma apie technines galimybes tiekti kitą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz., dujas, elektrą) atjungiamam butui ar kitoms patalpoms šildyti;

108.1.4. neteko galios;

108.1.5. buto ar kitų patalpų savininko, pageidaujančio atjungti buto ar kitų patalpų šildymo ir karšto vandens sistemų įrenginius nuo daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos ir pakeisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą, įsipareigojimas pakeisti šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį dėl šilumos vartojimo bendro naudojimo patalpose ir įrenginiuose;

108.1.6. valdytojo pažyma, grindžiama techniniais, ekonominiais bei teisiniais argumentais, kad dėl pakeisto buto ar kitų patalpų šildymo būdo bus nepažeidžiamos ar pažeidžiamos kitų daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės ar teisėti interesai.

108.1.7. visų daugiabučio namo ar sekcijos (bloko), kuriame yra atjungiamas butas ar kita patalpa, bendrosios dalinės nuosavybės savininkų rašytiniai pritarimai projekto (aprašo) sprendiniams. Projektas (aprašas) turi būti suderintas su valdytoju.

109. Savivaldybė teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 4, 34 punktai – Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. 84-4401); STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“) nustatytais terminais atlieka numatytus veiksmus, po kurių išduodamas rašytinis pritarimas pastato paprastojo remonto projektui (aprašui), pertvarkant pastato inžinerines sistemas (šildymo, dujotiekio, elektros tiekimo), arba motyvuotas atsisakymas jį išduoti.

110. Gavęs rašytinį pritarimą pastato paprastojo remonto projektui (aprašui), pertvarkant pastato inžinerines sistemas (šildymo, dujotiekio, elektros tiekimo), pastato savininkas arba valdytojas pateikia kitą pasirinktą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz., dujas, elektrą ar kitą) tieksiančiam asmeniui paraišką gauti prisijungimo sąlygas.

111. Jeigu vartotojų pasirinkimas neatitinka savivaldybės infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) specialiojo plano ir šilumos ūkio specialiųjų planų, savivaldybė, teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 4, 34 punktai) nustatytais terminais, atlieka numatytus veiksmus, po kurių motyvuotu pagrindu atsisakoma išduoti rašytinį pritarimą pastato paprastojo remonto projektui (aprašui), pertvarkant pastato inžinerines sistemas (šildymo, dujotiekio, elektros tiekimo).

112. Šių Taisyklių 111 punkto reikalavimai dėl atsisakymo išduoti rašytinį pritarimą pastato paprastojo remonto projektui (aprašui), pertvarkant pastato inžinerines sistemas (šildymo, dujotiekio, elektros tiekimo) netaikomi, kai atsijungus nuo šilumos perdavimo tinklų ar daugiabučio namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos, atjungiamo objekto šildymui ir (ar) karštam vandeniui ruošti bus naudojami atsinaujinantys neiškastinių išteklių (elektros energijos, saulės energijos, aeroterminiai, geoterminiai, hidroterminiai, biodujos, kiti atsinaujinantys neiškastiniai ištekliai, kurių panaudojimas technologiškai yra galimas dabar arba bus galimas ateityje) šilumos energijos šaltiniai.“

113. neteko galios

114. Individualaus ar dvibučio namo savininkai, pageidaujantys atjungti prie šilumos perdavimo tinklų prijungtus pastato šildymo įrenginius ir keisti pastato šildymo būdą, turi teisę vienašališkai nutraukti šilumos pirkimo–pardavimo sutartis, apie tai pranešę šilumos tiekėjui ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų. Jeigu dėl individualaus namo atjungimo pažeidžiamos kitų pastatų, kurių šilumos įrenginiai prijungti prie pastato šilumos ir karšto vandens įrenginių, savininkų teisės ar teisėti interesai, privaloma atlikti darbus, užtikrinančius kitų savininkų interesus. Šilumos tiekėjas ir (ar) karšto vandens tiekėjas, gavęs individualaus gyvenamojo namo savininko – buitinio šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojo, informaciją apie numatomą atjungti prie šilumos ar karšto vandens perdavimo tinklų prijungtas pastato šildymo ar karšto vandens sistemas ir keisti pastato šildymo būdą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikia namo savininkui sutartį dėl šilumos tiekimo–vartojimo sutarties nutraukimo, kurios sąlygos negali nepagrįstai trukdyti atsijungti. Pastato šildymo būdo keitimas negali trukdyti tiekti šilumą kitiems šilumos vartotojams.

115. Pastato savininkas, pageidaujantis atjungti prie šilumos perdavimo tinklų prijungtus pastato šildymo ar karšto vandens įrenginius, kada keičiama pastato paskirtis ir pastatas nebus šildomas (taip pat ir dėl veiklos nutraukimo) arba kai numatoma pastatą nugriauti, privalo parengti pastato paskirties keitimo projektą arba griovimo projektą (arba supaprastintąjį griovimo aprašą). Savivaldybė, teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 4, 34 punktai) nustatytais terminais, atlieka numatytus veiksmus, po kurių pritariama arba motyvuotai atsisakoma pritarti šiame punkte minimiems projektams (aprašams).

116. neteko galios.

117. Vartotojai arba jų vardu teisėtai veikiantis asmuo šilumos vartojimo įrenginių atjungimo ir po atjungimo liekančių sistemų pertvarkymo bei naujų pasirinktų šildymo sistemų organizacinius, priešprojektinius, projektavimo, įrengimo ir kitus su atjungimu susijusius darbus atlieka pagal teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 45 punktai) reikalavimus ir projektą suinteresuotų patalpų savininkų lėšomis. Jei numatant atlikti šilumos vartojimo įrenginių atjungimą, po atjungimo liekančių inžinerinių sistemų pertvarkymą ar naujų šildymo ir karšto vandens inžinerinių sistemų įrengimą nenumatoma atlikti jokių kitų statybos darbų arba numatomi atlikti tik statinio paprastojo remonto darbai, rengiamas paprastojo remonto projektas (aprašas). Jei numatomi atlikti kiti statybos darbai, priskirtini statinio kapitaliniam remontui ar statinio rekonstravimui, atitinkamai rengiamas statinio (pastato) kapitalinio remonto arba rekonstravimo projektas (aprašas), kurio sudėtyje pateikiami šilumos vartojimo įrenginių atjungimo, liekančių inžinerinių sistemų pertvarkymo ar naujų inžinerinių sistemų įrengimo sprendiniai. Vienu metu numatant atjungti kelis atskirus daugiabučio namo ar sublokuoto daugiabučio namo bloko (sekcijos) butus ar kitas patalpas rengiamas bendras atitinkamos rūšies projektas (aprašas).

118. Daugiabučio namo sekcijos (bloko) ar buto (patalpos) šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo įrenginių atjungimo ir susijusių su atjungimu pastato šildymo ir karšto vandens sistemų inžinerinių sistemų (šildymo, dujotiekio, elektros tiekimo) pertvarkymo projekte (apraše) privalo būti:

118.1. lyginamųjų šilumos nuostolių per išorines atitvaras ir vidines atitvaras, ribojančias gretimas patalpas, skaičiuotė;

118.2. jeigu lyginamieji šilumos nuostoliai per vidines atitvaras didesni už lyginamuosius šilumos nuostolius per išorines atitvaras, tuomet turi būti pateikiami jų rekonstravimo, sumažinančio lyginamuosius šilumos nuostolius, nustatytus teisės akte (Taisyklių 1 priedo 33 punktas) iki neviršijančių per išorines atitvaras, brėžiniai;

118.3. rekonstruotos šildymo ar karšto vandens sistemos hidraulinio ir šiluminio režimų skaičiuotės ir jų rekonstravimo brėžiniai;

118.4. po rekonstravimo likusių šilumos ar karšto vandens įrenginių šilumos galia;

118.5. pastato bendrųjų šilumos nuostolių ir kitų šildymo ar karšto vandens sistemų charakteristikos, reikalingos buitinių šilumos vartotojų pasirinktam šilumos paskirstymo pagal Komisijos rekomenduotus ar suderintus metodus, būdui realizuoti ir atsijungusio buto ar kitų patalpų savininko – buitinio šilumos vartotojo mokėjimams už šilumą ar karštą vandenį, suvartotą pastato bendro naudojimo reikmėms, apskaičiuoti;

118.6. šilumos punkto įrenginių darbo režimo ir suderinimo po buto ar kitų patalpų atjungimo skaičiuotė ir prireikus jų rekonstravimo brėžiniai;

118.7. techniniai sprendimai, leidžiantys pašalinti priežastis, dėl kurių gali būti pažeistos kitų to namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės ar teisėti interesai.

119. Vartotojai arba jų vardu teisėtai veikiantis asmuo, jeigu prie atjungiamo objekto šilumos ir karšto vandens įrenginių yra prijungtos kitų namų, butų ar patalpų šildymo ir karšto vandens sistemos, gali atjungti savo šilumos įrenginius Taisyklių 120 punkte nurodyta tvarka tik nepažeisdami kitų pastatų, butų ar patalpų savininkų teisių bei teisėtų interesų. Su daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkų šilumos vartojimo įrenginių atjungimo nuo daugiabučio namo šildymo sistemų ir pastato ar jo sekcijos (bloko) ar buto (patalpos) šildymo būdo pakeitimu susiję daugiabučio namo šildymo sistemos inžinerinių sistemų (šildymo, dujotiekio, elektros tiekimo) pertvarkymo darbai atliekami vadovaujantis Taisyklių 93–102 punktuose nustatyta tvarka daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkų, kurie savo šilumos vartojimo įrenginius atjungia nuo daugiabučio namo šildymo sistemų ir keičia buto ar kitos patalpos šildymo būdą, lėšomis.

120. Vartotojas arba jų vardu teisėtai veikiantis asmuo ne vėliau kaip per 30 dienų iki Taisyklių 117 punkte nurodytų darbų pabaigos ir faktinio atjungimo dienos privalo raštu pranešti šilumos tiekėjui apie numatomą atjungimą (šilumos pirkimo–pardavimo arba šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių nutraukimą).

121. Baigęs Taisyklių 117 punkte nurodytus darbus, atsijungimo iniciatorius, pastato savininkas arba valdytojas ir šilumos tiekėjo įgaliotas atstovas surašo šilumos tiekimo nutraukimą patvirtinantį aktą.

122. Pastato, sekcijos (bloko) arba daugiabučio namo buto ar kitų patalpų šilumos įrenginiai atjungiami dalyvaujant valdytojo ir šilumos tiekėjo įgaliotiems atstovams. Baigus pastato, jo sekcijos (bloko) ar buto (kitų patalpų) šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo įrenginių atjungimo darbus, buto ar kitų patalpų savininkas, valdytojas ir šilumos tiekėjas pasirašo jų atjungimo aktą.

123. Pastato, sekcijos (bloko) arba daugiabučio namo buto ar kitų patalpų šilumos vartojimo įrenginiai
pripažįstami atjungti nuo Taisyklių 122 punkte nurodyto atjungimo akto ir susitarimo dėl šilumos pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo pasirašymo dienos, jeigu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.

124. Daugiabučio namo sekcijos (bloko), buto ar kitos patalpos, kurių šilumos vartojimo įrenginiai pripažįstami atjungti, savininkų – buitinių šilumos vartotojų, su šilumos tiekėjais sudarytos šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartys laikomos pakeistomis pagal Taisyklių 107.1.4 ir 108.1.5 punktų nuostatas nuo Taisyklių 122 punkte nurodyto akto surašymo dienos. Šiuo atveju butų ir kitų patalpų savininkai su šilumos tiekėju sudaro šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis dėl šilumos vartojimo daugiabučio namo bendrosioms reikmėms tenkinti. Iki butų ir kitų patalpų savininkai, kurių šilumos vartojimo įrenginiai pripažįstami atjungti, savininkai – buitiniai šilumos vartotojai, ir šilumos tiekėjai sudaro šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis dėl šilumos vartojimo daugiabučio namo bendrosioms reikmėms tenkinti pagal šalių individualiai aptartas sąlygas nuo Taisyklių 122 punkte nurodyto akto pasirašymo momento taikomos šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinės sąlygos (Taisyklių 1 priedo 15 punktas). Butų ir kitų patalpų, kurių šilumos įrenginiai pripažįstami atjungti, savininkai – buitiniai šilumos vartotojai, daugiabučio namo bendrosioms reikmėms tenkinti šilumos tiekėjui kiekvieną mėnesį apmoka už jiems tenkančią sunaudotos pastato bendrosioms reikmėms šilumos dalį, ją nustačius vadovaujantis teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 59, 60, 61, 63, 64, 65 punktai) nustatyta tvarka.

Taisyklėse suformuluotoje tvarkoje akcentuojamos kelios pagrindinės sąlygos, kurių privalu laikytis atjungiamo buto savininkui:

1. Rekonstruodamas savo buto šildymo sistemą savininkas turi išpildyti savivaldybės nustatytus specialiuosius architektūros reikalavimus (109 p.). Pavyzdžiui, gali būti nurodoma dujiniam katilui reikalingo kamino konstrukcija, aukštis ir apdaila, dujotiekio ir apskaitos mazgo įrengimo vieta bei sąlygos ir t.t. Turi būti užtikrinama, kad išmetamos su dūmais kenksmingos medžiagos nepadidintų kenksmingų medžiagų koncentracijos žmonių kvėpavimo zonoje virš leistinos normos ir t.t. Šių ir kitų norminių reikalavimų pagrindu turėtų būti rengiamas rekonstrukcijos projektas, pagal kurį įgyvendinamas buto atjungimas nuo viso pastato šildymo sistemos.

2. Netgi ir atjungus butą nuo pastato centralizuoto šildymo sistemos atjungtojo buto savininkui išlieka prievolė dalyvauti užtikrinant daugiabučio pastato bendrųjų patalpų (laiptinių, rūsių, holų, džiovyklų ir pan.) šildymą ir atitinkamai šios sistemos priežiūrą (eksploataciją). Tai reglamentuoja Taisyklių 108.1.2. ir 108.1.5. punktai. Dėl to atsijungiančio buto savininkas privalo įsipareigoti tai vykdyti pasirašant pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartį jam tenkančia dalimi dėl pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų priežiūros. Atitinkamai, atsijungusio buto savininkas ir toliau privalo mokėti mokestį (ar jo dalį) už pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą.

3. „Atsijungusio“ buto savininkas privalo apmokėti dalį šiluminės energijos, kuri panaudojama bendrųjų patalpų šildymui. Tuo tikslu jis turi įsipareigoti pakeisti ir pasirašyti šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį dėl šilumos vartojimo bendro naudojimo patalpose ir įrenginiuose (108.1.5 p.). Bendro naudojimo patalpų šildymui sunaudota šiluma ne visuose pastatuose išskiriama dėl to gali tekti keisti šilumos paskirstymo metodą name, kuriame vyksta atsijungimas arba parengti naują šilumos paskirstymo metodą tam pastatui. Kadangi šie darbai susiję su atskiro buto interesu atsijungti nuo pastato šildymo sistemos, tai visas papildomas sąnaudas turėtų padengti atsijungiančio buto savininkas. Kartu reikia įvertinti, kad vieni šilumos vartotojai gyvena vidiniuose pastato atžvilgiu butuose, kiti išoriniuose, treti kampiniuose ir pan. Kampiniuose butuose yra maždaug du kartus didesnis radiatorių šildomasis plotas negu vidiniuose. Kol namo gyventojai solidariai ir vienodai pasiskirsto visą pastate šildymui suvartotą šilumos kiekį – dažniausiai, proporcingai disponuojamam šildomam plotui – nuskriaustųjų nėra, tačiau atsijungiantis butas mokėdamas tik už savo bute „sąlyginai“ suvartotą šilumos kiekį (ypač jeigu butas vidinis) gali pažeisti bendraturčių teises, kadangi išvengia mokėjimų už padidintus šilumos sunaudojimus kampiniuose, viršutiniuose ar kituose butuose bei patalpose. Šios patalpos ar butai mažina energijos sunaudojimą vidiniuose butuose (pastarieji termiškai izoliuojami, atitveriant nuo tiesioginio kontakto su išore). Šitą faktą irgi būtina įvertinti skaičiuojant atsijungimo poveikį ir kompensacijas kitiems name esantiems šilumos vartotojams.

4. Atsijungiantis butas negali padidinti išlaidų kitiems šilumos vartotojams arba privalo jas kompensuoti. Didžiausią žalą atsijungiantis butas gali padaryti pastato bendrasavininkams jei taupydamas šilumą palaikys savo bute žemesnę temperatūrą negu aplinkinėse patalpose. Netgi gerai šiluminiu požiūriu izoliuotose vidinėse pertvarose esant, kad ir nedideliam temperatūrų skirtumui prasideda šilumos tekėjimas iš aukštesnės temperatūros patalpos į vėsesnę. Kadangi sienų plotai yra santykinai dideli, tad „atsijungusių“ butų savininkai dažniausiai ir naudojasi šiuo „privalumu“ taupydami mokesčius už šilumą – t.y. šildosi kaimynų sąskaita. Žinoma, taip pažeidžiami kitų butų ir patalpų savininkų interesai ir jie patiria papildomų kaštų. Kad šito išvengti būtina, kad atsijungęs butas įsipareigotų nuolat palaikyti ne žemesnę temperatūrą kaip gretimose patalpose, tačiau tai užtikrinti ir sukontroliuoti labai sudėtinga.

5. Būtina užtikrinti, kad dėl pakeisto buto ar kitų patalpų šildymo būdo nebus pažeidžiamos kitų daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės ar teisėti interesai (108.1.6.p.). Kad įvykdyti šią sąlygą ne tik turi būti izoliuotos grindys, lubos ir visos sienos į gretimas patalpas, bet ir demontuoti (iškelti) visi bendrojo naudojimo šildomi vamzdynai bei įrenginiai iš atsijungiančio buto (izoliavimas nevisiškai tinka, nes ir per labai gerą izoliaciją vyksta tam tikras šilumos pratekėjimas, o kur dar galimybė ją „nuardyti…). Dėl tokios rekonstrukcijos keistųsi pastato šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos hidraulinis pasipriešinimas bei temperatūrinis režimas. Vadinasi, reikėtų pertvarkyti su rekonstrukcija susijusius vamzdynus bei įrenginius ir juos pritaikyti naujai šiluminei schemai. Šiuos rekonstrukcijos kaštus turėtų padengti atsijungiančio buto ar patalpos savininkas.

Taisyklėse detaliai reglamentuojamas atskiro buto atsijungimo pasekmių pastato bendrasavininkams eliminavimas arba kompensavimas, tačiau nevertinama, kad kiekvienas šilumos vartotojo praradimas didina šiluminės energijos kainą likusiems CŠT vartotojams, kadangi visos centralizuoto šilumos tiekimo sistemos išlaikymo pastovieji kaštai „gula“ ant mažesnio vartotojų skaičiaus. Įvedant naują dujotiekio atšaką į atsijungiantį butą, įrengiant apskaitos tašką ir t.t. šio turto sukūrimo ir aptarnavimo kaštai įtraukiami į gamtinių dujų kainą, kuriuos apmoka kiti dujas perkantys vartotojai, tame tarpe ir centralizuoto šilumos tiekimo bendrovės – t.y. jų klientai – šilumos vartotojai.

Parengė

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistas R. Samkus

Kiti temos straipsniai

Orapūtės

Kam gali būti naudojamos orapūtės?

Protingi namai NIBE – daugiau nei 40 metų patirtis kuriant šilumos siurblių technologijas Infraraudonųjų spindulių šildymas Vandens filtrai Orapūtės, taip

Drenažas

Drenažas

Protingi namai NIBE – daugiau nei 40 metų patirtis kuriant šilumos siurblių technologijas Infraraudonųjų spindulių šildymas Vandens filtrai Pipelife drenažo

Šuliniai

Šuliniai

Protingi namai NIBE – daugiau nei 40 metų patirtis kuriant šilumos siurblių technologijas Infraraudonųjų spindulių šildymas Vandens filtrai Pipelife sistemos

Ruukki
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu