Franke

Statinio projekto sprendinių keitimas po statybą leidžiančio dokumento išdavimo

Statinio projekto sprendinių keitimas po statybą leidžiančio dokumento išdavimo

Pasitaiko atvejų, kai jau gavusiems statybos leidimą (SLD) ir pradėjusiems statybos darbus statytojams prireikia tikslinti sprendinius, kurie statinio projekte nebuvo numatyti, pavyzdžiui, pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, statinio išorės matmenis ar statinio vietą žemės sklype. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) informuoja, kas žinotina, norint pakeisti esminius statinio projekto sprendinius po SLD išdavimo. 

Esminiais statinio projekto sprendiniais, remiantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalimi, laikomi statinio projekto sprendiniai, kuriais nustatoma statinio vieta žemės sklype (teritorijoje), statinio ar jo dalių paskirtis, statinio laikančiosios konstrukcijos ir jų išdėstymas, statinio išorės matmenys (aukštis, ilgis, plotis ir pan.) ir įgyvendinami specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai ir (ar) specialieji paveldosaugos reikalavimai.

Statybos įstatymo 27 straipsnio 33 dalyje nurodyta, kad jeigu išdavus SLD keičiasi esminiai statinio projekto sprendiniai, norint tęsti statybą, šio įstatymo 37 straipsnyje nustatyta tvarka apie numatomą statinių projektavimą (kai jis privalomas) turi būti informuojama visuomenė ir šiame straipsnyje nustatyta tvarka reikia gauti naują SLD (kai jis privalomas), išskyrus atvejus, kai nepažeidžiant teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, teritorijų planavimo dokumentų, statybą leidžiančių dokumentų, specialiųjų reikalavimų ir esminių statinio reikalavimų:

1) dėl objektyvių priežasčių keičiama inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų trasa ar jos dalis ir dėl to keičiasi inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų ilgis;

2) iki 1 m keičiama statinio vieta žemės sklype (teritorijoje);

3) iki 1 m keičiami statinio ar jo dalių išorės matmenys;

4) keičiamos statinio laikančiosios konstrukcijos ar jų išdėstymas statinio viduje ir nesikeičia statinio kategorija. 

Taigi Statybos įstatymas numato tik šias išimtis, kai pakeitus esminius statinio projekto sprendinius,  norint tęsti statybą, neprivaloma gauti naujo SLD.

Statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 42–44 punktuose nurodyta, kad statinio projektas keičiamas papildomos sutarties su projektuotoju ir statytojo patvirtintos papildomos techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą rengęs projektuotojas, parengiant naujos laidos projektą ar projekto sprendinių dokumentą (-us).

Kai po SLD išdavimo keičiami Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir norint tęsti statybą privaloma gauti naują SLD, turi būti rengiamas naujos laidos projektas. Kai po SLD išdavimo keičiami Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir norint tęsti statybą gauti naują SLD neprivaloma, taip pat kai keičiami neesminiai projekto sprendiniai, rengiamas naujos laidos projekto sprendinių dokumentas (-ai). 

Projekto sprendinių pakeitimai privalo atitikti Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [5.17] nurodytus esminius statinių reikalavimus, esminius architektūros reikalavimus, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.  

Kai po SLD išdavimo keičiami Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir rengiamas naujos laidos projektas, turi būti atlikta pakeisto projekto ekspertizė, kai ji privaloma, pakeistas projektas patvirtintas, pakeistam projektui gautas naujas SLD, jei jis privalomas.

Pabrėžtina, kad visais atvejais atliktiems projekto sprendinių pakeitimams turi pritarti statytojas.

Apibendrindami išdėstytą reglamentavimą informuojame, kad, jei keičiami esminiai statinio projekto, pagal kurį gautas SLD,  sprendiniai ir konkretūs keitimai nepatenka į Statybos įstatymo 27 straipsnio 33 dalies 1–4 punktuose nustatytas išimtis, norint tęsti statybą, privaloma gauti naują SLD. Norint gauti naują SLD, turi būti parengtas naujos laidos statinio projektas, turi būti atlikta pakeisto statinio projekto ekspertizė, kai ji privaloma, o pakeistas  statinio projektas patvirtintas.

Jeigu keičiant esminius statinio projekto sprendinius SLD neprivalomas (patenka į Statybos įstatymo 27 straipsnio 33 dalies 1–4 punktuose nustatytas išimtis) ar keičiami neesminiai statinio projekto sprendiniai, privaloma parengti naujos laidos statinio projekto sprendinių dokumentą (-us).

Kiti temos straipsniai

Rehau
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu