Tikkuurila

Ar galima keisti statinio projekte, pagal kurį išduotas statybos leidimas, numatytų statinių statybos užbaigimo seką?

Statybos eiga pakeitimai

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) informuoja, ką statytojui reikia žinoti, jei norima pakeisti statinio projekte nurodytą statinių statybos užbaigimo seką.

Statybos techniniame reglamente (STR) STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nurodyta tokia sąlyga: jeigu statinio projekte, pagal kurį išduotas statybą leidžiantis dokumentas (SLD), numatyta atskirų statinių ar jų dalių statybą užbaigti ne vienu metu, statytojo pageidavimu gali būti išduodami atskiri užbaigtų statyti statinių ar jų dalių aktai ar surašomos deklaracijos, jei šie statiniai ar jų dalys gali būti naudojami pagal statinio projekte numatytą paskirtį, nepriklausomai nuo to, ar kitų statinio projekte suprojektuotų statinių ar jų dalių statyba užbaigta[1] (78 punktas). Svarbu žinoti, kad čia minimas statinio projekto sprendinys, numatantis atskirų statinių ar jų dalių statybą užbaigti ne vienu metu, nėra laikomas esminiu statinio projekto sprendiniu[2]. Tačiau, jei keičiant statinio projekto sprendinį dėl statinių, kuriems išduotas vienas SLD, statybos užbaigimo eilės, atsiranda poreikis keisti esminius statinio projekto sprendinius, privaloma įvertinti, ar neatsiranda prievolė parengti naujos laidos statinio projektą ir gauti naują SLD.

Taigi, jeigu išdavus SLD keičiasi esminiai statinio projekto sprendiniai, norint tęsti statybą, apie numatomą statinių projektavimą (kai jis privalomas) turi būti informuojama visuomenė ir reikia gauti naują SLD (kai jis privalomas), išskyrus atvejus, kai nepažeidžiant teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, teritorijų planavimo dokumentų, statybą leidžiančių dokumentų, specialiųjų reikalavimų, esminių statinio architektūros reikalavimų ir esminių statinio reikalavimų[3]:

1) dėl objektyvių priežasčių keičiama inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų trasa ar jos dalis ir dėl to keičiasi inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų ilgis;

2) iki 1 m keičiama statinio vieta žemės sklype (teritorijoje);

3) iki 1 m keičiami (didinami ar mažinami) pastato ar turinčio stogą inžinerinio statinio ar jo dalių išorės matmenys;

4) iki 1 m didinami ar neribotai mažinami neturinčio stogo inžinerinio statinio ar jo dalių išorės matmenys;

5) keičiamos statinio laikančiosios konstrukcijos ar jų išdėstymas statinio viduje ir nesikeičia statinio kategorija. 

Remiantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis, projektas keičiamas papildomos sutarties su projektuotoju ir statytojo patvirtintos papildomos techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas, parengiant naujos laidos projektą ar projekto sprendinių dokumentą (-us). Kai po SLD  išdavimo keičiami esminiai projekto sprendiniai ir norint tęsti statybą privaloma gauti naują SLD, turi būti rengiamas naujos laidos projektas. Kai po SLD išdavimo keičiami esminiai projekto sprendiniai ir norint tęsti statybą gauti naujo SLD neprivaloma, taip pat kai keičiami neesminiai projekto sprendiniai, turi būti rengiamas naujos laidos projekto sprendinių dokumentas (-ai), (42 punktas).

Jei po SLD išdavimo keičiami neesminiai statinio projekto sprendiniai ir parengti darbo projekto sprendinių keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka techninio projekto sprendinių, techninis projektas turi būti pakeistas (parengiant naujos laidos projekto sprendinių dokumentą (-us)) iki statybos užbaigimo procedūrų (prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą pateikimo ar deklaracijos apie statybos užbaigimą surašymo) pradžios (STR 1.04.04:2017 45 punktas). Tačiau jei keičiant neesminius projekto sprendinius, darbo projekto sprendinių keitimus, papildymus ar taisymus atlieka techninį projektą parengęs projektuotojas, iki statybos užbaigimo procedūrų pradžios pakeisti techninį projektą neprivaloma, jei to nereikalauja statytojas  (STR 1.04.04:2017 46 punktas).

Apibendrinant aukščiau pateiktas nuostatas:

  1. jeigu statinio projekte, pagal kurį išduotas SLD, yra sprendinys, numatantis konkrečių statinių statybą užbaigti atskirai, kai tokie statiniai gali būti naudojami pagal statinio projekte numatytą paskirtį, nepriklausomai nuo to, ar kitų statinio projekte suprojektuotų statinių ar jų dalių statyba užbaigta, tai statytojo pageidavimu kiekvienam tokiam statiniui gali būti surašomi atskiri statybos užbaigimo aktai ar deklaracijos apie statybos užbaigimą;
  2. jeigu statinio projekte, pagal kurį išduotas SLD, yra sprendinys, numatantis konkrečių statinių statybą užbaigti atskirai (ne vienu metu), tačiau statytojas nori keisti statinio projekte nurodytą statinių statybos užbaigimo seką arba jeigu statinio projekte, pagal kurį išduotas SLD, nėra sprendinio, numatančio konkretaus statinio statybą užbaigti atskirai (ne vienu metu), tai norint konkretaus statinio statybą užbaigti anksčiau, projektą galima pakeisti, jį papildant atitinkamu sprendiniu pagal STR 1.05.01:2017 78 punktą, kuris savaime nelaikytinas esminiu statinio projekto sprendiniu. Tokiu atveju, STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka turi būti parengtas su tuo keitimu susijusių naujos laidos projekto sprendinių dokumentas (-ai), sprendiniais užtikrinant, kad konkretus statinys gali būti naudojamas pagal statinio projekte numatytą paskirtį, nepriklausomai nuo to, ar kitų statinio projekte suprojektuotų statinių ar jų dalių statyba užbaigta; 
  3. Kai po SLD išdavimo keičiami esminiai projekto sprendiniai ir rengiamas naujos laidos projektas, turi būti atlikta pakeisto projekto ekspertizė, kai ji privaloma, pakeistas projektas patvirtintas,  informuota visuomenė (kai privaloma), pakeistam projektui gautas naujas SLD, jei jis privalomas.

[1]Statybos užbaigimo procedūros, priklausomai nuo statinio kategorijos, paskirties, statybos rūšies ir SLD privalomumo, nustatytos Statybos įstatymo 28 straipsnio 1–4 dalyse.

[2]Esminiai statinio projekto sprendiniai – statinio projekto sprendiniai, kuriais nustatoma statinio vieta žemės sklype (teritorijoje), statinio ar jo dalių paskirtis, statinio laikančiosios konstrukcijos ir jų išdėstymas, statinio išorės matmenys (aukštis, ilgis, plotis ir pan.) ir įgyvendinami specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai ir (ar) specialieji paveldosaugos reikalavimai (Statybos įstatymo 11 straipsnis).

[3]Žemiau pateikti atvejai nurodyti Statybos įstatymo 27 straipsnio 33 dalyje.

Kiti temos straipsniai

Jung Lietuva
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu