Ekoklima

Kas turi prižiūrėti statinio statybos atitiktį statinio projektui ir kontroliuoti statybose naudojamų statybos produktų, įrenginių kokybę?

Kas turi prižiūrėti statinio statybos atitiktį statinio projektui ir kontroliuoti statybose naudojamų statybos produktų, įrenginių kokybę?

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) dažnai sulaukia statytojų klausimų, ką privalu žinoti planuojant ir organizuojant statybos darbus, kieno prievolė ir kompetencija prižiūrėti statybos atitiktį statinio projektui ir kontroliuoti statybose naudojamų statybos produktų, įrenginių kokybę. Atsakydama šiuos klausimus Statybos inspekcija informuoja apie statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo pareigas, taip pat informuoja, kada šių atestuotų statybos dalyvių priežiūra būtina organizuojant statybos darbus.

Statybos inspekcija informuoja, kad statinių (išskyrus I grupės nesudėtinguosius statinius) statybai privalo vadovauti statinio statybos vadovas. Statinio statybos vadovas – statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki užbaigimo, vadovauja statybos darbams, kartu gali būti bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiųjų darbų vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio atitiktį statinio projektui ir statinio normatyvinę kokybę.

Jis statybos metu privalo nuolat kontroliuoti, kad statinio statybos darbai būtų atliekami kokybiškai, pagal statinio projektą, statybą leidžiantį dokumentą, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

Kai statybos dabai turi būti vykdomi pagal statybos projektą, rekonstravimo projektą, pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektą, kapitalinio remonto projektą, griovimo projektą, griovimo aprašą statytojui (užsakovui) numatyta pareiga organizuoti ir atlikti statinio statybos techninę priežiūrą. Ją neprivaloma atlikti tik tuomet, kai ne didesnių kaip 300 m2 bendrojo ploto nesublokuotų vieno buto gyvenamųjų namų, pagalbinio ūkio paskirties pastatų, nesudėtingųjų statinių statyba vykdoma ūkio būdu. Taigi statinio statybos techninis prižiūrėtojas – tai architektas ar statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas statytojui (užsakovui), vadovauja statinio statybos techninei priežiūrai, atlieka statinio statybos (bendrųjų statybos darbų) bendrosios techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoja specialiąją statinio statybos priežiūrą, jos vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę.

Statinio statybos techninės priežiūros tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties sąlygas, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

 Statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo:

– tikrinti, kad statyba būtų atliekama pagal statinio projektą, kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat, jeigu nepateikti statybos produktų pateikimo į Lietuvos Respublikos rinką ar tiekimo jai reikalavimus nustatančiuose teisės aktuose nurodyti dokumentai;

– tikrinti atliktų statybos darbų kokybę ir mastą, informuoti statytoją (užsakovą) apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų;

– tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas;

– kartu su rangovu rengti dokumentus, reikalingus statybai užbaigti;

– atlikti bendrosios (bendrųjų statybos darbų) statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoti specialiąją statinio statybos (specialiųjų statybos darbų) techninę priežiūrą ir jos vadovų veiklą.

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę reikalauti, kad rangovas:

– pateiktų atliktų statybos ir montavimo darbų, panaudotų statybos produktų pateikimo į Lietuvos Respublikos rinką ar tiekimo jai reikalavimus nustatančiuose teisės aktuose nurodytus dokumentus ir įrenginių kokybę patvirtinančius dokumentus;

– pašalintų statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų pažeidimus;

– ištaisytų statinio normatyvinės kokybės pažeidimus.

Jei rangovas nevykdo aukščiau nurodytų reikalavimų, statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo apie tai pranešti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos ir pareikalauti sustabdyti statybos darbus.

Jeigu statinys ar statinio statybos darbai kelia pavojų žmonėms ir aplinkai, statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę pats sustabdyti statybą ir kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos, kad ši priimtų sprendimą, kuriuo patvirtinamas ar atšaukiamas statinio statybos techninio prižiūrėtojo reikalavimas.

Pasitaiko atvejų, kai paklausėjai nežino ir apie statinio projekto vykdymo priežiūrą. Taigi statant, rekonstruojant ypatingąjį statinį ar statinį saugomoje teritorijoje ar atliekant jo kapitalinį remontą, statinio projekto vykdymo priežiūra yra privaloma, išskyrus atvejus, kai pastatai atnaujinami (modernizuojami) pagal Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius statinių projektus, pritaikytus konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems) pastatams. Statytojas (užsakovas) turi teisę pavesti statinio projektuotojui statinio projekto vykdymo priežiūrą ir statinio statybos techninę priežiūrą. Statinio projekto vykdymo priežiūros metu yra kontroliuojama, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą ir kad būtų įgyvendinta statinio projekte sukurta statinio architektūra.

Statinio statybos vadovo pareigos ir teisės, statybos techninės priežiūros ir statinio projekto vykdymo priežiūros tvarka reglamentuota statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

Žinotina, kad vykdydama statinių statybos valstybinę priežiūrą Statybos inspekcija atlieka planinius ir neplaninius statinio (jo dalies) statybos teisėtumo, statinio projekto ar statinio ekspertizės rangovo (ekspertizės rangovas), rangovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo, statinio statybos vadovo (toliau – statybos dalyvis (-iai) veiklos patikrinimus, t. y. statybos dalyvių veiksmų atitikties statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams patikrinimus.

Kiti temos straipsniai

Kompensacija už servitutą

Kaip nustatoma kompensacija už servitutą?

Vaikų žaidimų aikštelės Statybinės ir apdailos medžiagos Želdinimo projektai, konsultacijos Tabariškių žaluma, UAB Protingi namai Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) dažnai

Ruukki
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu