Anza

Architektų atestavimo tvarkos aprašas

Architektų atestavimo tvarkos aprašas

ARCHITEKTŲ KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI IR ATESTAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Architektų atestavimo tvarkos aprašas

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Architektų atestavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą sutarties II priedo nuostatomis, reglamentuojančiomis reikalavimus Lietuvos architektams, kurių diplomai pripažįstami Europos Sąjungos valstybėse ir valstybėse, pasirašiusiose Europos Ekonominės Erdvės sutartį, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 15 d. nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2004, Nr. 57-1989) 1.2 punkto nuostatomis.

2. Aplinkos ministerija, siekdama užtikrinti aukštą architektų kvalifikaciją, atestuoja architektus, organizacinį techninį atestavimo darbą atlieka architektų profesinė asociacija – Lietuvos architektų sąjunga. Architektui išduodamas Architekto kvalifikacijos atestatas, kuris suteikia teisę eiti šių sričių (vienos ar kelių) vadovų pareigas

2.1. visų statinių kategorijose:

2.1.1. statinio projekto vadovo – gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties statinių grupėse;

2.1.2. statinio projekto architektūrinės dalies vadovo;

2.1.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo – gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties statinių grupėse;

2.1.4. statinio projekto vykdymo priežiūros architektūrinės dalies vadovo;

2.1.5. statinio projekto ekspertizės vadovo – gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties statinių grupėse;

2.1.6. statinio projekto ekspertizės architektūrinės dalies vadovo;

2.2. bendrojo plano vadovo;

2.3. specialiojo (urbanistinio) plano vadovo;

2.4. detaliojo plano vadovo.

3. Europos Sąjungos valstybėje narėje (išskyrus Lietuvos Respubliką), Šveicarijoje ar valstybėje, pasirašiusioje Europos Ekonominės Erdvės sutartį, įgyti architekto diplomai pripažįstami, vadovaujantis Architekto diplomų, pažymėjimų ir kitų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, įgytų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijoje arba valstybėje, pasirašiusioje Europos Ekonominės Erdvės sutartį, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklių, patvirtintų 2004 m. kovo 25 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-131 (Žin., 2004, Nr. 55-1916) nustatyta tvarka.

II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

4. Užsienio valstybių, išskyrus išvardytas Tvarkos aprašo 3 p., architektai atestuojami Tvarkos aprašo nustatyta tvarka. Atestavimas vykdomas valstybine kalba.

5. Architektas, pretenduojantis gauti Atestatą (toliau – Pretendentas), privalo turėti:

5.1. inžinieriaus architekto/architekto diplomą, kurį suteikė Kauno politechnikos institutas iki 1969 m.;

5.2. architekto/architektūros bakalauro/architektūros magistro diplomą, kurį suteikė Vilniaus inžinerinis statybos institutas iki 1990 m., Vilniaus technikos universitetas – iki 1996 m., Vilniaus Gedimino technikos universitetas – nuo 1996 m.;

5.3. specialisto, baigusio architektūros kursus/architektūros bakalauro/architektūros magistro kursus, diplomą, kurį suteikė LTSR Valstybinis dailės institutas iki 1990 m.; Vilniaus dailės akademija – nuo 1990 m.;

5.4. architektūros bakalauro/architektūros magistro diplomą, kurį suteikė Kauno technologijos universitetas nuo 1997 m.;

5.5. Architektų atestavimo komisijos (toliau – Komisija), paskirtos aplinkos ministro įsakymu, pripažintą Tvarkos aprašo 4 p. nurodytoje užsienio valstybėje įgytą architekto diplomą, kartu nurodant mokymo kurso disciplinų sąrašą.

6. Be šio Tvarkos aprašo 5 p. nurodytų diplomų, Pretendentams nustatomi šie kvalifikaciniai reikalavimai:

6.1. teisinių žinių lygis;

6.2. profesinių žinių lygis;

6.3. ne mažesnis kaip 5 metų darbo stažas statinių projektavimo ir/ar teritorijų planavimo srityse, baigusiems pagrindines architektūros studijas bakalaurams ir 3 metų – architektūros magistrams;

6.4. turėti bent vieną realizuotą projektą (suprojektuotą ir pastatytą statinį arba parengtą ir patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą).

III. DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

7. Atestavimo organizacinį techninį darbą atlieka Lietuvos architektų sąjunga (toliau – LAS). Pretendentas pateikia LAS (Vilnius, Kalvarijų g. 1) Aplinkos ministerijos vardu prašymą išduoti Atestatą. Prie prašymo pridedama:

7.1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

7.2. išsimokslinimą patvirtinantis dokumentas pagal Aprašo 5 p. reikalavimus;

7.3. gyvenimo (darbo ir kitokios veiklos) aprašymas;

7.4. išsamus parengtų projektų ir realizuotų projektų sąrašas, nurodant realizavimo datą bei savo indėlį procentais, raštu patvirtintą bendraautorių, jei tokie yra;

7.5. išsamus parengtų ir realizuotų projektų iliustracinės medžiagos albumas (fotonuotraukos, brėžiniai, jų kopijos ir pan.);

8. Pretendentas savo nuožiūra gali pateikti kitus jo kvalifikacijos kėlimą patvirtinančius dokumentus.

IV. ATESTAVIMO TVARKA

9. LAS, gavusi III skyriuje nurodytus dokumentus, juos patikrina ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų praneša Pretendentui, ar pateikti visi reikiami dokumentai, esant reikalui nurodydama trūkstamus. Pateikus visus reikiamus dokumentus, prašymas įregistruojamas. Pretendentas, įregistravus prašymą, pateikia atestavimo išlaidų apmokėjimo dokumentą.

10. Įregistravus Pareiškėjo prašymą, LAS organizuoja Pareiškėjo teisinių ir profesinių žinių patikrinimą. Teisinės ir profesinės žinios patikrinamos bei įvertinamos testais. Architektų teisinių ir profesinių žinių patikrinimo testus tvirtina aplinkos ministras, o jų įvertinimą atlieka LAS. Teisinių ir profesinių žinių patikrinimo testai prireikus keičiami ar papildomi (pasikeitus įstatymams, kitiems teisės aktams). Informaciją apie patvirtintus testus teikia LAS.

11. Pareiškėjui išlaikius teisinių ir profesinių žinių patikrinimo testą, LAS visus Pareiškėjo dokumentus perduoda Komisijai.

12. Komisijos posėdžiai vyksta jos darbo reglamento, patvirtinto aplinkos ministro įsakymu, nustatyta tvarka. Apie Komisijos posėdį Pretendentas informuojamas ne vėliau kaip prieš savaitę iki numatomo posėdžio dienos.

13. Į Komisijos posėdžius kviečiami urbanistikos ir architektūros ekspertai. Komisija, išnagrinėjusi turimus dokumentus, patikrinusi Pareiškėjo teisinį ir profesinį pasirengimą ir, atsižvelgdama į urbanistikos ir architektūros ekspertų nuomonę, nusprendžia:

13.1. išduoti Atestatą (pratęsti jo galiojimą);

13.2. atidėti Pretendento atestavimą;

13.3. Pretendento neatestuoti.

14. Komisija atsako už savo sprendimų pagrįstumą ir objektyvumą ir Pretendento komercinių paslapčių išsaugojimą.

15. Komisijai priėmus sprendimą išduoti (pratęsti galiojimą) Atestatą, LAS ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo įregistravimo dienos Pretendentui išduoda Atestatą, kurį pasirašo Aplinkos ministerijos sekretorius, kuruojantis architektūrą, statybą ir teritorijų planavimą (toliau – Aplinkos ministerijos sekretorius), tuo patvirtindamas Komisijos sprendimą, ir Komisijos pirmininkas (jo pavaduotojas).

16. Komisijai priėmus sprendimą neišduoti (nepratęsti) Atestato, LAS ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo įregistravimo dienos apie tai raštu informuoja Pretendentą.

17. Architekto kvalifikacijos atestate nurodoma:

17.1. Atestato numeris;

17.2. architekto vardas, pavardė;

17.3. suteikiama vadovo teisė – iš nurodytų Tvarkos aprašo 2 p.;

17.4. Komisijos protokolo numeris ir data;

17.5. data, iki kurios galioja Atestatas;

17.6. Atestatą pasirašiusių asmenų pavardės ir parašai.

18. Atestatas galioja 5 metus nuo Komisijos protokolo pasirašymo dienos.

19. Kontrolinis Atestato tekstas, pasirašytas Komisijos techninio sekretoriaus, bei Pretendento pateikta dokumentacija 5 metus po Atestato galiojimo termino pasibaigimo saugomi LAS.

20. Pratęsiant Atestato galiojimą numeris nekeičiamas tuo atveju, jei architektas prašymą jo galiojimo laiką pratęsti, Atestatą ir reikalingus dokumentus pateikia LAS ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki Atestato galiojimo pabaigos.

V. ATESTATO GALIOJIMO SUSTABDYMAS AR PANAIKINIMAS

21. Komisija gali Atestato galiojimą nuo 1 metų iki 5 metų sustabdyti arba jo galiojimą panaikinti, nustatant panaikinimo galiojimo terminą, per kurį architektas neturi teisės pretenduoti gauti naują Atestatą. Atestatas panaikinamas ar jo galiojimas sustabdomas šiais atvejais:

21.1. nustačius, kad dėl atestuoto specialisto kaltės:

21.1.1. įvyko statinio avarija su griūtimis, žmonių aukomis ir pan.;

21.1.2. susidarė ekstremalioms situacijoms (aplinkos užteršimas, sprogimas, gaisras, pavojinga spinduliuotė su žmonių aukomis ir didele materialine žala);

21.1.3. nustatytas nekilnojamosios kultūros vertybės (jos dalies) ar saugomos teritorijos žalojimo ar sunaikinimo faktas;

21.2. pametus, sunaikinus ar kitaip praradus Atestato originalą. Šiuo atveju Atestato savininkas per 10 dienų privalo pateikti LAS motyvuotą paaiškinimą raštu. LAS ne vėliau kaip per 5 dienas nuo paaiškinimo gavimo dienos savo interneto tinklalapyje paskelbia Atestatą netekusiu galios. Aplinkos ministerija išduoda Atestato, kurį pasirašo Aplinkos ministerijos sekretorius ir Komisijos pirmininkas, dublikatą, jo viršutiniame dešiniajame kampe pažymint „Dublikatas“;

21.3. paaiškėjus, kad duomenys, kurie buvo pateikti Atestato gavimui, yra neteisingi;

21.4. teismo sprendimu uždraudus užsiimti Atestate nurodyta veikla;

21.5. Architektui vykdžius Atestate nenurodytą teritorijų planavimo ar statybos techninę veiklą;

21.6. Architektui padarius normatyvinių teritorijų planavimo, statybos techninių dokumentų bei normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų pažeidimus, vykdant Atestate nurodytus darbus;

21.7. Aplinkos ministerijai, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, apskričių viršininkų administracijų teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentams (skyriams), vykdant valstybės valdžios ir valdymo institucijų pavedimus ar nagrinėjant gautus iš statytojų (užsakovų), projektuotojų, apskričių viršininkų administracijų, statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų bei kitų valstybės institucijų ir trečiųjų asmenų skundus, nustačius, kad teritorijų planavimo, statinių projektavimo ar ekspertizės darbai buvo vykdomi, pažeidžiant teritorijų planavimo dokumentų reikalavimus, normatyviniais statybos techniniais dokumentais nustatytus statinio esminius reikalavimus, kultūros paveldo vertybių apsaugos reikalavimus, saugomų teritorijų apsaugos reikalavimus;

21.8. pakartotinai nevykdžius statybos ir statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų ir VTPSI pagrįstų nurodymų, per nustatytą laiką nepašalinus nurodytų pažeidimų;

21.9. teismui patenkinus juridinių ar fizinių asmenų civilinius ieškinius dėl žalos, padarytos atlikus nekokybišką ekspertizę;

21.10. LAS Etikos komisijai pasiūlius Atestatą pripažinti negaliojančiu.

VI. ATESTATŲ REGISTRAS

22. Architektų kvalifikacijos atestatų registrą (toliau – Registras) tvarko LAS. Šio Registro duomenys skelbiami LAS interneto tinklalapyje www.alas-architektai.lt ir „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“. Registre nurodoma:

22.1. Atestato numeris;

22.2. atestuoto architekto vardas ir pavardė;

22.3. suteikta vadovo teisė pagal Aprašo 2 p.;

22.4. Komisijos protokolo data ir numeris;

22.5. data, iki kurios galioja Atestatas;

22.6. Atestato galiojimo sustabdymo data ir sustabdymo terminas;

22.7. Atestato galiojimo sustabdymo data ir panaikinimo galiojimo terminas;

22.8. Atestato dublikato išdavimo, jei jis buvo išduotas, duomenys.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Už atestavimo procedūrų technines paslaugas Pretendentas iki Komisijos posėdžio apmoka pagal LAS parengtus ir aplinkos ministro patvirtintus įkainius. Jei atestavimo procedūros atidedamos ar Pretendento prašymas atmetamas, apmokėjimo išlaidos negrąžinamos.

24. Pretendentas turi teisę per vieną mėnesį apskųsti Komisijos sprendimą (toliau – Apeliacija) dėl Atestato neišdavimo aplinkos ministrui. Aplinkos ministras Apeliacijai nagrinėti sudaro komisiją.

25. Pretendentas turi teisę per vieną mėnesį nuo Apeliacijos pateikimo dienos gauti raštu informaciją apie priimtą sprendimą, išnagrinėjus jo Apeliaciją.

26. Sprendimai, priimti išnagrinėjus Apeliaciją, ar sprendimų nebuvimas gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 58-2566) nustatyta tvarka.

Kiti temos straipsniai

Rehau
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu