Anza

Su kino teatru vykstame į gamtą

Kino teatras

Pat­rauk­liai skam­ban­čią idėją įgy­ven­din­ti lauko sąlygomis ne taip pa­pras­ta.

Jau­kios vie­tos paieš­ka

Iš pir­mo žvilgs­nio at­rodė, kad ma­žesnį ar di­desnį ki­no teatrą teo­riš­kai ga­li­ma įsi­reng­ti bet kur gam­to­je. Svar­bu tik, kad kur nors ša­lia būtų elekt­ros šal­ti­nis, pa­vyzd­žiui, so­dy­ba ar­ba au­to­mo­bi­lis. No­rint žiūrė­ti te­le­vi­zi­jos ka­na­lus, dar būti­nas ir ge­ras TV sig­na­las.

Ta­čiau vėliau paaiškė­jo, kad be šių rei­ka­la­vimų, būti­nas ir tre­čias – jau­ki vie­ta. O ją ras­ti, ypač gy­ve­nant di­de­lia­me mies­te, ga­li būti ne taip pa­pras­ta. Te­ko ap­va­žiuo­ti ke­lis ap­link Vil­nių esan­čius eže­rus, ta­čiau nė vie­na pa­kran­čių ne­pa­si­rodė tin­ka­ma ki­no teat­rui gam­to­je. Vie­nos bu­vo šiukš­li­nos, ki­tos – per daug triukš­min­gos, tre­čio­se būria­vo­si įta­rimų ke­lian­tis jau­ni­mas, iš ba­ga­žinės trauk­ti bran­gią įrangą at­rodė ne­sau­gu.

Kitą dieną te­ko pa­kuo­tis daik­tus ir dum­ti į tėvų sodą. Neap­si­ri­kau. Vie­ta bu­vo ra­mi, jau­ki, taip pat bu­vo vi­sos ga­li­mybės pa­to­giam ki­no teat­rui įsi­reng­ti.

Op­ti­ma­li sis­te­ma

Sa­vai­me su­pran­ta­ma, di­delį ir sunkų te­le­vi­zo­rių į gamtą im­ti būtų ne­pa­to­gu. Šį ga­li­ma pa­keis­ti ne­šio­ja­muo­ju kom­piu­te­riu – jis at­liks ne tik te­le­vi­zo­riaus funk­ciją, bet jį bus ga­li­ma nau­do­ti ir kaip TV im­tuvą ar DVD gro­tuvą. Be to, kom­piu­te­ry­je in­teg­ruo­ti gar­sia­kal­biai, todėl ga­li­ma ap­siei­ti be išo­rinės gar­so sis­te­mos. Dar vie­nas jo pra­na­šu­mas – ba­te­ri­ja. Bent ke­lias va­lan­das kom­piu­te­ris ga­li veik­ti be jo­kių išo­ri­nių ener­gi­jos šal­ti­nių, todėl jis neeik­vos au­to­mo­bi­lio aku­mu­lia­to­riaus.

Kom­piu­te­ris pa­to­gus ir tuo, kad per jį ga­li­ma žiūrė­ti au­to­mo­bi­ly­je ar ant pie­velės. Jei­gu kom­piu­te­ris di­des­nis ir tu­ri, pa­vyzd­žiui, 14 co­lių ar di­desnės įstri­žainės ek­raną, jį pa­to­giai pa­dėti au­to­mo­bi­ly­je ga­li būti sun­ku. To­kiu at­ve­ju ga­li­ma pa­sta­ty­ti ant va­rik­lio dang­čio prie­šais prie­kinį stiklą.

Taip ek­raną galės ma­ty­ti vi­si au­to­mo­bi­ly­je sėdin­tys žmonės, tik reikės pri­jung­ti išo­ri­nius gar­sia­kal­bius.

Pra­ban­gi sis­te­ma

Jei­ kom­piu­te­rio ek­ra­nas per ma­žas, ga­li­ma pa­si­telk­ti pro­jek­to­rių. Šiuo at­ve­ju ke­lias­de­šim­ties cen­ti­metrų įstri­žainės ek­raną pa­kei­čiau ke­lis kar­tus di­des­niu. Vaiz­das bu­vo išties įspūdin­gas.

Tie­sa, dėl to te­ko pa­tir­ti kur kas dau­giau ne­pa­to­gumų. Pir­miau­sia į au­to­mo­bi­lio ba­ga­žinę te­ko pa­siim­ti ne­ma­žai daiktų: pro­jek­to­rių, kom­piu­terį, gar­sia­kal­bius, srovės kei­tiklį, tink­lo ša­ko­tuvą ir pro­jek­to­riaus ek­raną. Ka­dan­gi pa­sta­ro­jo il­gis siekė apie 180 cm, jis į ba­ga­žinę ne­til­po. Ek­raną te­ko dėti į au­to­mo­bi­lio sa­loną, dėl to su­mažė­jo vie­tos ke­lei­viams.

Su ant­ru sun­ku­mu su­si­dūriau tuo­met, kai te­ko ieš­ko­ti vie­tos pa­ka­bin­ti ek­ra­nui. Ka­dan­gi ne­pa­siė­miau ne­ma­žai vie­tos uži­man­čio jo lai­kik­lio, te­ko imp­ro­vi­zuo­ti. Galų ga­le ra­dau tin­kamą medį ir ek­raną pa­ka­bi­nau ant ša­kos. Prie au­to­mo­bi­lio pri­jun­giau įtam­pos kei­tiklį, ku­ris įprastą trans­por­to prie­monė­se 12 voltų srovę pa­ver­čia į 220 voltų. To­kią nau­do­ja bui­ties prie­tai­sai. Pri­jun­giau tink­lo ša­ko­tuvą, o prie jo – pro­jek­to­rių, kom­piu­terį ir gar­sia­kal­bius. Va­lio! Sis­te­ma veikė.

Tie­sa, ne­ri­zi­ka­vau ir ne­band­žiau, kaip il­gai to­kią sis­temą galėtų pa­lai­ky­ti ma­no au­to­mo­bi­lio aku­mu­lia­to­rius. Ne­norė­da­mas jo pri­baig­ti, pra­ėjus 20 mi­nu­čių jau pa­lei­dau va­riklį. Ka­dan­gi pro­jek­to­rius yra ne­ma­žai elekt­ros ener­gi­jos eik­vo­jan­tis prie­tai­sas, jis ga­li grei­tai išk­rau­ti aku­mu­lia­to­rių.

Gam­tai ir so­dy­bai

Nors ki­no teat­ras gam­to­je nau­do­jant pro­jek­to­rių at­rodė kur kas įspūdin­giau, jį įsi­reng­ti ir nau­do­ti bu­vo kur kas sun­kiau, ne­gu žiūrė­ti filmą ar te­le­vi­zi­jos pro­gramą per kom­piu­terį.

Be to, minė­ta sis­te­ma turė­jo ir kitą svarbų trūkumą. Rung­ty­nes ar filmą per šią sis­temą gam­to­je bus ga­li­ma žiūrė­ti tik tuo­met, kai lau­ke pra­dės tem­ti. Per kom­piu­terį, jei­gu saulė ne­švie­čia tie­siai į ek­raną, ga­li­ma žiūrė­ti ir dieną.

Dar vie­nas niuan­sas – TV sig­na­lo stip­ru­mas. Pa­va­žia­vus ke­lis ki­lo­met­rus už Vil­niaus kom­piu­te­riui skir­tas TV im­tu­vas jį gau­dy­da­vo silp­nai. Ne­padė­jo ir prie jo pri­jung­ta di­desnė an­te­na. Todėl žiūrė­ti te­le­vi­zo­rių nuo mies­to nu­to­lu­sio­se vie­to­se, kur nėra ga­li­mybės į viršų iš­kel­ti an­te­nos, keblu.

Įver­ti­nus vi­sus pliu­sus ir mi­nu­sus galima teigti: nors ki­no teat­ras su did­žiu­liu ek­ra­nu gam­to­je skam­ba itin pa­trauk­liai, kur kas pa­to­giau nau­do­ti kom­piu­terį. Na, o so­dy­bo­je pro­jek­to­rius su di­de­liu ek­ra­nu ir ge­ra aukš­tai iš­kel­ta an­te­na ga­li būti pui­ki pra­mo­ga.

Daneka

Kiti temos straipsniai

Telefono remontas karantino metu

Telefono remontas karantino metu

Išskirtinių užuolaidų salonas Kiekvienas suras svajonių baldus Reljefinės juostelės sienų dekorui Tavo buitinė technika Protingi namai Viskas voniai Puiki scena

Jung Lietuva
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu