Rugpjūčio 14d. Penktadienis

Su kino teatru vykstame į gamtą

2013 Gegužės 8d.
Peržiūrų skaičius: 47120
Su kino teatru vykstame į gamtą

Pat­rauk­liai skam­ban­čią idėją įgy­ven­din­ti lauko sąlygomis ne taip pa­pras­ta.

Jau­kios vie­tos paieš­ka

Iš pir­mo žvilgs­nio at­rodė, kad ma­žesnį ar di­desnį ki­no teatrą teo­riš­kai ga­li­ma įsi­reng­ti bet kur gam­to­je. Svar­bu tik, kad kur nors ša­lia būtų elekt­ros šal­ti­nis, pa­vyzd­žiui, so­dy­ba ar­ba au­to­mo­bi­lis. No­rint žiūrė­ti te­le­vi­zi­jos ka­na­lus, dar būti­nas ir ge­ras TV sig­na­las.

Ta­čiau vėliau paaiškė­jo, kad be šių rei­ka­la­vimų, būti­nas ir tre­čias – jau­ki vie­ta. O ją ras­ti, ypač gy­ve­nant di­de­lia­me mies­te, ga­li būti ne taip pa­pras­ta. Te­ko ap­va­žiuo­ti ke­lis ap­link Vil­nių esan­čius eže­rus, ta­čiau nė vie­na pa­kran­čių ne­pa­si­rodė tin­ka­ma ki­no teat­rui gam­to­je. Vie­nos bu­vo šiukš­li­nos, ki­tos – per daug triukš­min­gos, tre­čio­se būria­vo­si įta­rimų ke­lian­tis jau­ni­mas, iš ba­ga­žinės trauk­ti bran­gią įrangą at­rodė ne­sau­gu.

Kitą dieną te­ko pa­kuo­tis daik­tus ir dum­ti į tėvų sodą. Neap­si­ri­kau. Vie­ta bu­vo ra­mi, jau­ki, taip pat bu­vo vi­sos ga­li­mybės pa­to­giam ki­no teat­rui įsi­reng­ti.

Op­ti­ma­li sis­te­ma

Sa­vai­me su­pran­ta­ma, di­delį ir sunkų te­le­vi­zo­rių į gamtą im­ti būtų ne­pa­to­gu. Šį ga­li­ma pa­keis­ti ne­šio­ja­muo­ju kom­piu­te­riu – jis at­liks ne tik te­le­vi­zo­riaus funk­ciją, bet jį bus ga­li­ma nau­do­ti ir kaip TV im­tuvą ar DVD gro­tuvą. Be to, kom­piu­te­ry­je in­teg­ruo­ti gar­sia­kal­biai, todėl ga­li­ma ap­siei­ti be išo­rinės gar­so sis­te­mos. Dar vie­nas jo pra­na­šu­mas – ba­te­ri­ja. Bent ke­lias va­lan­das kom­piu­te­ris ga­li veik­ti be jo­kių išo­ri­nių ener­gi­jos šal­ti­nių, todėl jis neeik­vos au­to­mo­bi­lio aku­mu­lia­to­riaus.

Kom­piu­te­ris pa­to­gus ir tuo, kad per jį ga­li­ma žiūrė­ti au­to­mo­bi­ly­je ar ant pie­velės. Jei­gu kom­piu­te­ris di­des­nis ir tu­ri, pa­vyzd­žiui, 14 co­lių ar di­desnės įstri­žainės ek­raną, jį pa­to­giai pa­dėti au­to­mo­bi­ly­je ga­li būti sun­ku. To­kiu at­ve­ju ga­li­ma pa­sta­ty­ti ant va­rik­lio dang­čio prie­šais prie­kinį stiklą.

Taip ek­raną galės ma­ty­ti vi­si au­to­mo­bi­ly­je sėdin­tys žmonės, tik reikės pri­jung­ti išo­ri­nius gar­sia­kal­bius.

Pra­ban­gi sis­te­ma

Jei­ kom­piu­te­rio ek­ra­nas per ma­žas, ga­li­ma pa­si­telk­ti pro­jek­to­rių. Šiuo at­ve­ju ke­lias­de­šim­ties cen­ti­metrų įstri­žainės ek­raną pa­kei­čiau ke­lis kar­tus di­des­niu. Vaiz­das bu­vo išties įspūdin­gas.

Tie­sa, dėl to te­ko pa­tir­ti kur kas dau­giau ne­pa­to­gumų. Pir­miau­sia į au­to­mo­bi­lio ba­ga­žinę te­ko pa­siim­ti ne­ma­žai daiktų: pro­jek­to­rių, kom­piu­terį, gar­sia­kal­bius, srovės kei­tiklį, tink­lo ša­ko­tuvą ir pro­jek­to­riaus ek­raną. Ka­dan­gi pa­sta­ro­jo il­gis siekė apie 180 cm, jis į ba­ga­žinę ne­til­po. Ek­raną te­ko dėti į au­to­mo­bi­lio sa­loną, dėl to su­mažė­jo vie­tos ke­lei­viams.

Su ant­ru sun­ku­mu su­si­dūriau tuo­met, kai te­ko ieš­ko­ti vie­tos pa­ka­bin­ti ek­ra­nui. Ka­dan­gi ne­pa­siė­miau ne­ma­žai vie­tos uži­man­čio jo lai­kik­lio, te­ko imp­ro­vi­zuo­ti. Galų ga­le ra­dau tin­kamą medį ir ek­raną pa­ka­bi­nau ant ša­kos. Prie au­to­mo­bi­lio pri­jun­giau įtam­pos kei­tiklį, ku­ris įprastą trans­por­to prie­monė­se 12 voltų srovę pa­ver­čia į 220 voltų. To­kią nau­do­ja bui­ties prie­tai­sai. Pri­jun­giau tink­lo ša­ko­tuvą, o prie jo – pro­jek­to­rių, kom­piu­terį ir gar­sia­kal­bius. Va­lio! Sis­te­ma veikė.

Tie­sa, ne­ri­zi­ka­vau ir ne­band­žiau, kaip il­gai to­kią sis­temą galėtų pa­lai­ky­ti ma­no au­to­mo­bi­lio aku­mu­lia­to­rius. Ne­norė­da­mas jo pri­baig­ti, pra­ėjus 20 mi­nu­čių jau pa­lei­dau va­riklį. Ka­dan­gi pro­jek­to­rius yra ne­ma­žai elekt­ros ener­gi­jos eik­vo­jan­tis prie­tai­sas, jis ga­li grei­tai išk­rau­ti aku­mu­lia­to­rių.

Gam­tai ir so­dy­bai

Nors ki­no teat­ras gam­to­je nau­do­jant pro­jek­to­rių at­rodė kur kas įspūdin­giau, jį įsi­reng­ti ir nau­do­ti bu­vo kur kas sun­kiau, ne­gu žiūrė­ti filmą ar te­le­vi­zi­jos pro­gramą per kom­piu­terį.

Be to, minė­ta sis­te­ma turė­jo ir kitą svarbų trūkumą. Rung­ty­nes ar filmą per šią sis­temą gam­to­je bus ga­li­ma žiūrė­ti tik tuo­met, kai lau­ke pra­dės tem­ti. Per kom­piu­terį, jei­gu saulė ne­švie­čia tie­siai į ek­raną, ga­li­ma žiūrė­ti ir dieną.

Dar vie­nas niuan­sas – TV sig­na­lo stip­ru­mas. Pa­va­žia­vus ke­lis ki­lo­met­rus už Vil­niaus kom­piu­te­riui skir­tas TV im­tu­vas jį gau­dy­da­vo silp­nai. Ne­padė­jo ir prie jo pri­jung­ta di­desnė an­te­na. Todėl žiūrė­ti te­le­vi­zo­rių nuo mies­to nu­to­lu­sio­se vie­to­se, kur nėra ga­li­mybės į viršų iš­kel­ti an­te­nos, keblu.

Įver­ti­nus vi­sus pliu­sus ir mi­nu­sus galima teigti: nors ki­no teat­ras su did­žiu­liu ek­ra­nu gam­to­je skam­ba itin pa­trauk­liai, kur kas pa­to­giau nau­do­ti kom­piu­terį. Na, o so­dy­bo­je pro­jek­to­rius su di­de­liu ek­ra­nu ir ge­ra aukš­tai iš­kel­ta an­te­na ga­li būti pui­ki pra­mo­ga.

Derekis.lt: Ar tikrai mums reikalinga išmanioji buitinė technika?

Derekis.lt: Ar tikrai mums reikalinga išmanioji buitinė technika?

Futurologai ir technologijų ekspertai dar prieš keletą metų sakė – jau netrukus visa buitinė technika bus išmanioji. Praėjo keletas metų, tačiau ar mūsų namai tapo išmanesni? Robotų namuose masiškai neturime, kaip rodoma fantastiniuose...


Ką verta žinoti apie dulkių siurblius

Ką verta žinoti apie dulkių siurblius

Dulkiu siurblys – daiktas, be kurio šiuolaikinė namų šeimininkė neįsivaizduoja namų tvarkymo. Jis skirtas nešvarumams, esantiems dangos paviršiuje valyti, juos susiurbiant. Standartinis veikimo principas paprastas: kompresorius traukia...


Apie indaploves

Apie indaploves

Dabar rinkoje yra daugybė įvairiausių firmų gaminių. Indaplovės skirstomos į laisvai pastatomas ir integruojamas į baldus. O pastarosios gali būti su matomu ar paslėptu valdymo pultu.Jų plotis - 45 arba 60 cm. Pirmosiose telpa 8- 9 komplektai...


Patarimai, jeigu skalbimo mašina neveikia

Patarimai, jeigu skalbimo mašina neveikia

Jeigu jūsų skalbimo mašina neveikia, patariame patikrinti... Jeigu jūsų skalbimo mašina negręžia : Gali būti užsikimšęs vandens filtras, dėl ko neišpumpuojamas vanduo ir mašina negręžia.


Skubus fototechnikos taisymas Vilniuje

Skubus fototechnikos taisymas Vilniuje

Retai kuris nusipirkęs fotoaparatą paskaito instrukciją ar pasidomi internete, kaip tinkamai jį prižiūrėti.Profesionalūs fotografai, turintys brangią įrangą tą žino, bet kai perki fotoaparatą tik asmeniniam naudojimui, tikrai nesusimąstai apie...


Kaip išsirinkti buitinę techniką virtuvei?

Kaip išsirinkti buitinę techniką virtuvei?

Renkantis virtuvės baldus, reikia pagalvoti ir apie naują buitinę techniką: kokia technika reikalinga, ar visa virtuvės technika bus įmontuojama į virtuvės baldus. Šiuo metu technologijos tobulėja itin sparčiai, virtuvės buitinės technikos...


Ar žinojote, kad Samsung gamina ne tik televizorius bet ir įmontuojamą buitinę techniką?

Ar žinojote, kad Samsung gamina ne tik televizorius bet ir įmontuojamą buitinę techniką?

Korėjos kompaniją Samsung daugelis žino kaip didžiausią pasaulyje televizorių ir išmaniųjų telefonų gamintoją. Naujieji telefonai Samsung Galaxy S10 laikomi geriausiai rinkoje pagal daugelį parametrų ir jau seniai lenkia Apple produkciją....


Projekcinis ekranas – savomis rankomis

Projekcinis ekranas – savomis rankomis

Reikalingas didelės raiškos ir aukštos kokybės projekcinis ekranas? Svarstote, kaip išsirinkti tinkamiausią? Mažiau kalbų – daugiau darbų! Su PAINT ON SCREEN dažais ekranams sukursite profesionalų projekcinį ekraną savomis rankomis. Didelė...


D. Kubiliaus firma „Muzikinis Garažas“
D. Kubiliaus firma „Muzikinis Garažas“

Mūsų klijentams siūlome nuostabų muzikos ir vaizdo perteikimą, garso aparatūrą sukuriančią artimą idealui klausytojo ryšį su autoriaus idėja ir kūriniu.

AP TRADE, UAB
AP TRADE, UAB

derekis.lt - geriausi namų elektronikos ir buitinės technikos pasiūlymai Jums!

UAB "Serva Se" Garso aparatūros salonas "Lyra"
UAB "Serva Se" Garso aparatūros salonas "Lyra"

Didžiausias kokybiškos garso aparatūros pasirinkimas. Stereo sistemos, namų kino ir multiroom įranga. Garso kolonėlės, stiprintuvai, grotuvai, AV resiveriai, jungiamieji laidai.

RMB prekyba, UAB Salonas "Garso Harmonija"
RMB prekyba, UAB Salonas "Garso Harmonija"

Garso ir vaizdo sistemų projektavimas, montavimas butuose, namuose, komercinės paskirties patalpose (kavinės, barai, restoranai, prekybinės salės).

Eimeta, UAB
Eimeta, UAB

Buitinė technika aukščiausia kokybė - palankiausios kainos!

SATORA, UAB TELEVIZORIŲ IŠPARDUOTUVĖ
SATORA, UAB TELEVIZORIŲ IŠPARDUOTUVĖ

TELEVIZORIŲ IŠPARDAVIMAS - el. parduotvė. Telvizoriai geriausiomis kainomis!
+37067614979

V. Matulio įmonė
V. Matulio įmonė

Internetinė buitinės technikos parduotuvė

IMARKET, UAB
IMARKET, UAB

IMARKET.LT tinklapyje išsirinkti ir įsigyti prekę patogu ir paprasta.

Technikai, UAB
Technikai, UAB

Elektronikos, kompiuterių, telefonų, buitinės technikos remontas. Taisome beveik viską !

Audiocentras, UAB
Audiocentras, UAB

AUDIOCENTRAS vykdo prekybą garso ir vaizdo technika. Platus asortimentas ir greitas pristatymas! Kokybiškas garsas jums!

Vektrona, UAB
Vektrona, UAB

Buitinė technika internetu – tai greitas ir patogus būdas apsipirkti nė neišeinant iš namų!

Hifi Centras, UAB
Hifi Centras, UAB

Stereo aparatūra, namų kino aparatūra, garso kolonėlės, kabeliai, ausinės, aksesuarai

www.vegas.lt

www.vegas.lt

Aukščiausios kokybės čiužiniai Jūsų ramiam miegui.
www.ruukkistogas.lt

www.ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai. Dizaino parinkimo programėlė...
MDS terasos

MDS terasos

Terasų įrengimas, produktai terasai.