Rugsėjo 16d. Pirmadienis

Su kino teatru vykstame į gamtą

2013 Gegužės 8d.
Peržiūrų skaičius: 47120
Su kino teatru vykstame į gamtą

Pat­rauk­liai skam­ban­čią idėją įgy­ven­din­ti lauko sąlygomis ne taip pa­pras­ta.

Jau­kios vie­tos paieš­ka

Iš pir­mo žvilgs­nio at­rodė, kad ma­žesnį ar di­desnį ki­no teatrą teo­riš­kai ga­li­ma įsi­reng­ti bet kur gam­to­je. Svar­bu tik, kad kur nors ša­lia būtų elekt­ros šal­ti­nis, pa­vyzd­žiui, so­dy­ba ar­ba au­to­mo­bi­lis. No­rint žiūrė­ti te­le­vi­zi­jos ka­na­lus, dar būti­nas ir ge­ras TV sig­na­las.

Ta­čiau vėliau paaiškė­jo, kad be šių rei­ka­la­vimų, būti­nas ir tre­čias – jau­ki vie­ta. O ją ras­ti, ypač gy­ve­nant di­de­lia­me mies­te, ga­li būti ne taip pa­pras­ta. Te­ko ap­va­žiuo­ti ke­lis ap­link Vil­nių esan­čius eže­rus, ta­čiau nė vie­na pa­kran­čių ne­pa­si­rodė tin­ka­ma ki­no teat­rui gam­to­je. Vie­nos bu­vo šiukš­li­nos, ki­tos – per daug triukš­min­gos, tre­čio­se būria­vo­si įta­rimų ke­lian­tis jau­ni­mas, iš ba­ga­žinės trauk­ti bran­gią įrangą at­rodė ne­sau­gu.

Kitą dieną te­ko pa­kuo­tis daik­tus ir dum­ti į tėvų sodą. Neap­si­ri­kau. Vie­ta bu­vo ra­mi, jau­ki, taip pat bu­vo vi­sos ga­li­mybės pa­to­giam ki­no teat­rui įsi­reng­ti.

Op­ti­ma­li sis­te­ma

Sa­vai­me su­pran­ta­ma, di­delį ir sunkų te­le­vi­zo­rių į gamtą im­ti būtų ne­pa­to­gu. Šį ga­li­ma pa­keis­ti ne­šio­ja­muo­ju kom­piu­te­riu – jis at­liks ne tik te­le­vi­zo­riaus funk­ciją, bet jį bus ga­li­ma nau­do­ti ir kaip TV im­tuvą ar DVD gro­tuvą. Be to, kom­piu­te­ry­je in­teg­ruo­ti gar­sia­kal­biai, todėl ga­li­ma ap­siei­ti be išo­rinės gar­so sis­te­mos. Dar vie­nas jo pra­na­šu­mas – ba­te­ri­ja. Bent ke­lias va­lan­das kom­piu­te­ris ga­li veik­ti be jo­kių išo­ri­nių ener­gi­jos šal­ti­nių, todėl jis neeik­vos au­to­mo­bi­lio aku­mu­lia­to­riaus.

Kom­piu­te­ris pa­to­gus ir tuo, kad per jį ga­li­ma žiūrė­ti au­to­mo­bi­ly­je ar ant pie­velės. Jei­gu kom­piu­te­ris di­des­nis ir tu­ri, pa­vyzd­žiui, 14 co­lių ar di­desnės įstri­žainės ek­raną, jį pa­to­giai pa­dėti au­to­mo­bi­ly­je ga­li būti sun­ku. To­kiu at­ve­ju ga­li­ma pa­sta­ty­ti ant va­rik­lio dang­čio prie­šais prie­kinį stiklą.

Taip ek­raną galės ma­ty­ti vi­si au­to­mo­bi­ly­je sėdin­tys žmonės, tik reikės pri­jung­ti išo­ri­nius gar­sia­kal­bius.

Pra­ban­gi sis­te­ma

Jei­ kom­piu­te­rio ek­ra­nas per ma­žas, ga­li­ma pa­si­telk­ti pro­jek­to­rių. Šiuo at­ve­ju ke­lias­de­šim­ties cen­ti­metrų įstri­žainės ek­raną pa­kei­čiau ke­lis kar­tus di­des­niu. Vaiz­das bu­vo išties įspūdin­gas.

Tie­sa, dėl to te­ko pa­tir­ti kur kas dau­giau ne­pa­to­gumų. Pir­miau­sia į au­to­mo­bi­lio ba­ga­žinę te­ko pa­siim­ti ne­ma­žai daiktų: pro­jek­to­rių, kom­piu­terį, gar­sia­kal­bius, srovės kei­tiklį, tink­lo ša­ko­tuvą ir pro­jek­to­riaus ek­raną. Ka­dan­gi pa­sta­ro­jo il­gis siekė apie 180 cm, jis į ba­ga­žinę ne­til­po. Ek­raną te­ko dėti į au­to­mo­bi­lio sa­loną, dėl to su­mažė­jo vie­tos ke­lei­viams.

Su ant­ru sun­ku­mu su­si­dūriau tuo­met, kai te­ko ieš­ko­ti vie­tos pa­ka­bin­ti ek­ra­nui. Ka­dan­gi ne­pa­siė­miau ne­ma­žai vie­tos uži­man­čio jo lai­kik­lio, te­ko imp­ro­vi­zuo­ti. Galų ga­le ra­dau tin­kamą medį ir ek­raną pa­ka­bi­nau ant ša­kos. Prie au­to­mo­bi­lio pri­jun­giau įtam­pos kei­tiklį, ku­ris įprastą trans­por­to prie­monė­se 12 voltų srovę pa­ver­čia į 220 voltų. To­kią nau­do­ja bui­ties prie­tai­sai. Pri­jun­giau tink­lo ša­ko­tuvą, o prie jo – pro­jek­to­rių, kom­piu­terį ir gar­sia­kal­bius. Va­lio! Sis­te­ma veikė.

Tie­sa, ne­ri­zi­ka­vau ir ne­band­žiau, kaip il­gai to­kią sis­temą galėtų pa­lai­ky­ti ma­no au­to­mo­bi­lio aku­mu­lia­to­rius. Ne­norė­da­mas jo pri­baig­ti, pra­ėjus 20 mi­nu­čių jau pa­lei­dau va­riklį. Ka­dan­gi pro­jek­to­rius yra ne­ma­žai elekt­ros ener­gi­jos eik­vo­jan­tis prie­tai­sas, jis ga­li grei­tai išk­rau­ti aku­mu­lia­to­rių.

Gam­tai ir so­dy­bai

Nors ki­no teat­ras gam­to­je nau­do­jant pro­jek­to­rių at­rodė kur kas įspūdin­giau, jį įsi­reng­ti ir nau­do­ti bu­vo kur kas sun­kiau, ne­gu žiūrė­ti filmą ar te­le­vi­zi­jos pro­gramą per kom­piu­terį.

Be to, minė­ta sis­te­ma turė­jo ir kitą svarbų trūkumą. Rung­ty­nes ar filmą per šią sis­temą gam­to­je bus ga­li­ma žiūrė­ti tik tuo­met, kai lau­ke pra­dės tem­ti. Per kom­piu­terį, jei­gu saulė ne­švie­čia tie­siai į ek­raną, ga­li­ma žiūrė­ti ir dieną.

Dar vie­nas niuan­sas – TV sig­na­lo stip­ru­mas. Pa­va­žia­vus ke­lis ki­lo­met­rus už Vil­niaus kom­piu­te­riui skir­tas TV im­tu­vas jį gau­dy­da­vo silp­nai. Ne­padė­jo ir prie jo pri­jung­ta di­desnė an­te­na. Todėl žiūrė­ti te­le­vi­zo­rių nuo mies­to nu­to­lu­sio­se vie­to­se, kur nėra ga­li­mybės į viršų iš­kel­ti an­te­nos, keblu.

Įver­ti­nus vi­sus pliu­sus ir mi­nu­sus galima teigti: nors ki­no teat­ras su did­žiu­liu ek­ra­nu gam­to­je skam­ba itin pa­trauk­liai, kur kas pa­to­giau nau­do­ti kom­piu­terį. Na, o so­dy­bo­je pro­jek­to­rius su di­de­liu ek­ra­nu ir ge­ra aukš­tai iš­kel­ta an­te­na ga­li būti pui­ki pra­mo­ga.


Bevandenės skalbyklės: skalbimas sausu ledu

Bevandenės skalbyklės: skalbimas sausu ledu

Vienas iš labiausiai varginančių buities darbų yra skalbimas. Žinoma, dabar tai labai paprasta: sumetei nešvarius rūbus į automatinės skalbyklės būgną, įbėrei skalbimo miltelių, įpylei minkštiklio, paspaudei keletą mygtukų ir tik nepamiršk po...


Derekis.lt: Ar tikrai mums reikalinga išmanioji buitinė technika?

Derekis.lt: Ar tikrai mums reikalinga išmanioji buitinė technika?

Futurologai ir technologijų ekspertai dar prieš keletą metų sakė – jau netrukus visa buitinė technika bus išmanioji. Praėjo keletas metų, tačiau ar mūsų namai tapo išmanesni? Robotų namuose masiškai neturime, kaip rodoma fantastiniuose...


Patarimai, jeigu skalbimo mašina neveikia

Patarimai, jeigu skalbimo mašina neveikia

Jeigu jūsų skalbimo mašina neveikia, patariame patikrinti... Jeigu jūsų skalbimo mašina negręžia : Gali būti užsikimšęs vandens filtras, dėl ko neišpumpuojamas vanduo ir mašina negręžia.


Apie indaploves

Apie indaploves

Dabar rinkoje yra daugybė įvairiausių firmų gaminių. Indaplovės skirstomos į laisvai pastatomas ir integruojamas į baldus. O pastarosios gali būti su matomu ar paslėptu valdymo pultu.Jų plotis - 45 arba 60 cm. Pirmosiose telpa 8- 9 komplektai...


Kaip išsirinkti šaldytuvą

Kaip išsirinkti šaldytuvą

Pirmiausia apsispręskite, kokios talpos šaldytuvas bus reikalingas – ji svyruoja nuo 45 iki 600 litrų naudingojo tūrio, galima rasti ir 800 l gigantų. Taip pat gali būti svarbūs ir buitinės technikos išmatavimai, nes ne kiekvienas gali...


Kaip pasirinkti skalbimo mašiną

Kaip pasirinkti skalbimo mašiną

Pirmiausiai reikia nuspręsti, kurioje vietoje mašina turi stovėti, nes tai lems jos matmenų ir įkrovos tipo (iš priekio ar per viršų) pasirinkimą. Renkant vietą reiktų nepamiršti, kad mašiną reiks įjungti į tinklą, įrengti vandens įpylimo ir...


Kavos aparatas namų interjere

Kavos aparatas namų interjere

Šiuo metu rinkdamiesi kavos aparatą pirkėjai domisi ne tik kokią kavą su juo pagamins, bet ir kaip jis tiks prie namų interjero, pirmiausiai, žinoma, prie virtuvės. Pirkėjai ieško patogaus, kompaktiško, daug vietos neužimančio kavos aparato. Dabar...


Projekcinis ekranas – savomis rankomis

Projekcinis ekranas – savomis rankomis

Reikalingas didelės raiškos ir aukštos kokybės projekcinis ekranas? Svarstote, kaip išsirinkti tinkamiausią? Mažiau kalbų – daugiau darbų! Su PAINT ON SCREEN dažais ekranams sukursite profesionalų projekcinį ekraną savomis rankomis. Didelė...


Daneka, UAB
Daneka, UAB

Virtuvės ir vonios kambario buitinė technika

Eimeta, UAB
Eimeta, UAB

Buitinė technika aukščiausia kokybė - palankiausios kainos!

D. Kubiliaus firma „Muzikinis Garažas“
D. Kubiliaus firma „Muzikinis Garažas“

Mūsų klijentams siūlome nuostabų muzikos ir vaizdo perteikimą, garso aparatūrą sukuriančią artimą idealui klausytojo ryšį su autoriaus idėja ir kūriniu.

AP TRADE, UAB
AP TRADE, UAB

derekis.lt - geriausi namų elektronikos ir buitinės technikos pasiūlymai Jums!

V. Matulio įmonė
V. Matulio įmonė

Internetinė buitinės technikos parduotuvė

Vektrona, UAB
Vektrona, UAB

Buitinė technika internetu – tai greitas ir patogus būdas apsipirkti nė neišeinant iš namų!

Technikai, UAB
Technikai, UAB

Elektronikos, kompiuterių, telefonų, buitinės technikos remontas. Taisome beveik viską !

RMB prekyba, UAB Salonas "Garso Harmonija"
RMB prekyba, UAB Salonas "Garso Harmonija"

Garso ir vaizdo sistemų projektavimas, montavimas butuose, namuose, komercinės paskirties patalpose (kavinės, barai, restoranai, prekybinės salės).

SATORA, UAB TELEVIZORIŲ IŠPARDUOTUVĖ
SATORA, UAB TELEVIZORIŲ IŠPARDUOTUVĖ

TELEVIZORIŲ IŠPARDAVIMAS - el. parduotvė. Telvizoriai geriausiomis kainomis!
+37067614979

IMARKET, UAB
IMARKET, UAB

IMARKET.LT tinklapyje išsirinkti ir įsigyti prekę patogu ir paprasta.

Audiocentras, UAB
Audiocentras, UAB

AUDIOCENTRAS vykdo prekybą garso ir vaizdo technika. Platus asortimentas ir greitas pristatymas! Kokybiškas garsas jums!

UAB "Serva Se" Garso aparatūros salonas "Lyra"
UAB "Serva Se" Garso aparatūros salonas "Lyra"

Didžiausias kokybiškos garso aparatūros pasirinkimas. Stereo sistemos, namų kino ir multiroom įranga. Garso kolonėlės, stiprintuvai, grotuvai, AV resiveriai, jungiamieji laidai.

www.vegas.lt

www.vegas.lt

Aukščiausios kokybės čiužiniai Jūsų ramiam miegui.
www.ruukkistogas.lt

www.ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai. Dizaino parinkimo programėlė...
MDS terasos

MDS terasos

Terasų įrengimas, produktai terasai.
www.agmeka.lt

www.agmeka.lt

Stogo danga, klinkeris, trinkelės, stogo priedai