Ekoklima

Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus dėl nebaigtos statybos deklaravimo ir statybos užbaigimo procesų pokyčių

nebaigtos statybos deklaravimas

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Statybos inspekcija) primena, kad nuo 2022 m. gegužės 1 d. nebaigtų statyti statinių statybos baigtumo deklaravimo patvirtinimo ir didžiosios dalies šalyje statomų statinių užbaigimo patvirtinimo paslaugas konkurencijos sąlygomis pradės teikti statinio (dalies) ekspertizės rangovai. Siekiant užtikrinti sklandų iki šiol įstaigos teiktų paslaugų perdavimo atestuotiems statybos dalyviams procesą, pateikiami atsakymai į dažniausiai gyventojų ir ekspertų keliamus klausimus, susijusius su šia reforma.

 1. Kokias su statinių deklaravimu ir statybos užbaigimu susijusias paslaugas nuo 2022 m. gegužės 1 d. teiks verslo subjektai – statinio (dalies) ekspertizės rangovai?

Tik statinio (dalies) ekspertizės rangovai (jais gali būti tik juridiniai asmenys) nuo 2022 m. gegužės 1 d. teiks pažymų apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių (pažyma), surašomų Statybos įstatymo 39 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais, tvirtinimo ir deklaracijų apie statybos užbaigimą (deklaracija), surašomų Statybos įstatymo 28 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais, tvirtinimo paslaugas. Šių procedūrų vykdymą ir atskirų surašomų dokumentų rūšis, be minėtų nuo 2022-05-01 įsigaliosiančių Statybos įstatymo 28 ir 39 straipsnių, taip pat reglamentuos ir STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nuostatos (toliau – STR 1.05.01:2017).

 1. Ar šios paslaugos bus teikiamos IS „Infostatyba“ priemonėmis? Kaip veiks naujos el. paslaugos?

Paslaugos bus teikiamos tik IS „Infostatyba“ priemonėmis. Naujos deklaracijų ir pažymų tvirtinimo elektroninės paslaugos bus pasiekiamos per Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinę sistemą adresu  www.planuojustatau.lt nuo 2022 m. gegužės 1 d. 

Statytojai ar jų įgalioti atstovai, norintys pasinaudoti naujomis paslaugomis, IS „Infostatyba“ priemonėmis turės pasirinkti norimą paslaugą, užpildyti pažymą ar deklaraciją, sukelti privalomus deklaracijos ar pažymos priedus ir pasirinkti tik tą statinio (dalies) ekspertizės rangovą, kuris yra pasamdytas statytojo pagal jų sudarytą sutartį. Atkreipiame dėmesį, kad su statinio (dalies) ekspertizės rangovu statytojai rangos sutartis turi sudaryti prieš kreipiantis dėl paslaugos suteikimo.

Sistemoje pasirinkto statinio (dalies) ekspertizės rangovo paskirtas statinio (dalies) ekspertizės vadovas deklaracijas ir pažymas tvirtins IS „Infostatyba“ priemonėmis. Statytojui pildant duomenis IS „Infostatyba“ reikės pasirinkti tik ekspertizės rangovą, bet ne konkretų ekspertizės vadovą (Vadovas), kuris atliks dokumento tvirtinimo veiksmą. Vadovas, spręsdamas dėl deklaracijos ar pažymos patvirtinimo, turės įvertinti įkeltus dokumentus, per sąsają iš Nekilnojamojo turto registro posistemės ,,Matininkas“ gautą iš anksto su VĮ „Registrų centras“ suderintą objekto kadastro duomenų bylą, Nekilnojamojo turto registro duomenis, išnagrinėti kitą sprendimui priimti reikiamą informaciją, kurią pasieks IS „Infostatyba“ priemonėmis, taip pat kitus prieinamus duomenis.

Patvirtinus deklaraciją ar pažymą, žyma apie registruotus dokumentus per sąsają bus automatiškai perduota VĮ „Registrų centras“, tačiau dėl pačių statinių registravimo ar išregistravimo veiksmų ar susijusių juridinių faktų registracijos statytojas (-ai) patys turi savarankiškai kreiptis į VĮ „Registrų centras“ (tai galima atlikti ir per IS „Infostatyba“).  

 1. Ar visi statytojai privalo pildyti ir pasirašyti pažymą ar deklaraciją?

Taip, kaip numato STR 1.05.01:2017 nuostatos, jei statytojų yra daugiau kaip vienas, pažymą ar deklaraciją visų vardu IS „Infostatyba“ turi užpildyti vienas iš jų, o pasirašyti – visi statytojai. Statytojai ar jų dalis gali veikti ir per atstovus, tokiu atveju prie pažymos ar deklaracijos privalo būti pridėtas notarinis įgaliojimas, juridinio asmens įgaliojimas (jei statytojas yra juridinis asmuo) arba atstovavimą pagal įstatymą patvirtinantis dokumentas (kai dokumentą teikia atstovas pagal įstatymą, pvz., nepilnamečių statytojų vardu veikiantys tėvai ir pan.). Užpildytos pažymos ir deklaracijos IS „Infostatyba“ pasirašomos kvalifikuotais el. parašais (mobilus parašas, asmens tapatybės kortelė, valstybės tarnautojo kortelė, VĮ Registrų centras išduodamos pasirašymo laikmenos). Pažymėtina, kad IS „Infostatyba“ statytojai dokumentus galės pasirašyti ir būdami užsienio valstybėse.

 1. Ar bus parengtos naujų el. paslaugų instrukcijos? Kur jas galima rasti?

Prieš paleidžiant naujas el. paslaugas 2022 m. balandžio 27 d. bus išplatintos naujų el. paslaugų naudojimo video instrukcijos statytojams ir statinio ekspertizės įmonėms. Instrukcijas rasite www.planuojustatau.lt ir Infostatyba | Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (lrv.lt)

Taip pat 2022 m. balandžio 15 d. 10 val. ir 2022 m.  balandžio 28 d. 10 val. vyks naujų IS „Infostatyba“ el. paslaugų pristatymo renginiai. Užsiregistruoti į pristatymo renginius galite čia iki 2022 m. balandžio 14 d.  

 1. Kas turės teisę teikti deklaracijų ir pažymų tvirtinimo paslaugas? Ar deklaracijų ir pažymų tvirtinimo paslaugas galės teikti bet kurios statinio dalies ekspertizės rangovas?

Taip, šias paslaugas galės teikti visi atestuoti statinio ar statinio dalies ekspertizės rangovai (jais gali būti tik juridiniai asmenys), kaip tai numato Statybos įstatymas, su kuriais statytojas turi pasirašytą sutartį.  Deklaracijas ir pažymas tvirtinti galės tik šių įmonių įgalioti atestuoti ekspertai.

 1. Kaip statinio (dalies) ekspertizės įmonei gauti reikiamas prieigas, kad galėtų teikti deklaracijų ir pažymų tvirtinimo paslaugas per IS „Infostatyba“? Ar dėl prieigų turi kreiptis įmonės, kurios turi prisijungimus prie sistemos teikiant kitas paslaugas?

Statinio (dalies) ekspertizės rangovai, kurie planuoja teikti pažymų ir deklaracijų tvirtinimo paslaugas, privalo Statybos inspekcijai el. paštu info@vtpsi.lt pateikti užpildytą ir pasirašytą paslaugas teikiančių subjektų (naudotojų) formą dėl prieigų suteikimo. Formą rasite čia – Svarbi informacija statinio (dalies) ekspertizės rangovų dėmesiui | Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (lrv.lt) 

Dėl prieigų suteikimo turi kreiptis visi statinio (dalies) ekspertizės rangovai, kurie planuoja teikti šias IS „Infostatyba“ realizuotas el. paslaugas. Taigi nurodytu būdu turi kreiptis ir tos įmonės, kurios šiuo metu turi prieigas prie kitų informacinės sistemos paslaugų. Pildant formą būtina nurodyti ir statinio (dalies) ekspertizės rangovo ir statinio (dalies) ekspertizės vadovų, kurie tvirtins deklaracijas ir pažymas duomenis.

 1. Kas IS „Infostatyba“ turės teisę atlikti deklaracijos ar pažymos tvirtinimo veiksmą? Ar tai galės atlikti bet kuris statinio (dalies) ekspertizės rangovo darbuotojas?

Ekspertizės įmonei pateiktas deklaracijas ir pažymas turės teisę tvirtinti tik statinio (dalies) ekspertizės rangovo paskirti atestuoti statinio (dalies) ekspertizės vadovai. Tik statinio (dalies) ekspertizės vadovai, kuriuos statinio (dalies) ekspertizės rangovas nurodys Statybos inspekcijai pateiktoje paslaugas teikiančių subjektų (naudotojų) formoje, matys IS „Infostatyba“ priemonėmis pateiktą įmonei tvirtinti pažymą ar deklaraciją. Ekspertizės vadovas galės pasirinkti tvirtinti tik tuos dokumentus, dėl kurių turės ekspertizės rangovo pavedimą.   

Siekdamas suteikti prieigą (-as) įmonės vardu tvirtinti pažymas ir deklaracijas, statinio (dalies) ekspertizės rangovas privalo visus paslaugas teiksiančius statinio (dalies) ekspertizės vadovus nurodyti Statybos inspekcijai el. paštu info@vtpsi.lt pateiktoje pasirašytoje paslaugas teikiančių subjektų (naudotojų) formoje. Formą rasite čia – Svarbi informacija statinio (dalies) ekspertizės rangovų dėmesiui | Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (lrv.lt)

Deklaracijų ir pažymų tvirtinimo veiksmo negalės atlikti statinio (dalies) ekspertizės vadovas, kuriam nesuteiktos prieigos, taip pat ekspertizės įmonės atstovai, kurie neturi statinio (dalies) ekspertizės vadovo atestato.  

 1. Iki kada statinio (dalies) ekspertizės rangovai turėtų kreiptis dėl prieigų prie IS „Infostatyba“ sukūrimo? Kada būtina kreiptis dėl prieigų panaikinimo?

Nors užpildytą ir pasirašytą paslaugas teikiančių subjektų (naudotojų) formą bus galima pateikti (ją atnaujinti) bet kuriuo metu, tačiau Statybos inspekcija prašo, esant galimybei, pirminę paslaugas teikiančių subjektų (naudotojų) formą pateikti el. paštu info@vtpsi.lt iki balandžio 13 d(trečiadienio). Vėliau šią veiklą pradedantys vykdyti statinio (dalies) ekspertizės rangovai arba pasikeitus turintiems prieigas įgaliotiems įmonės ekspertams taip pat turės kreiptis į Statybos inspekciją nurodyta tvarka.  Kai statinio (dalies) ekspertizės rangovas ar jo įgalioti ekspertizės vadovai netenka teisės vykdyti šią veiklą (pvz., netenka atestato arba rangovas nebetęsia santykių su atitinkamu ekspertu), rangovai apie tai privalo nedelsiant pranešti Statybos inspekcijai, kad ši panaikintų prieigas.

 1. Ar bus paskelbtas paslaugas teikiančių (prie IS „Infostatyba“ prieigas turinčių įmonių sąrašas)? Iš kur žinoti, kokios įmonės teikia deklaracijų ir pažymų tvirtinimo paslaugas?

Taip, Statybos inspekcija www.planuojustatau.lt ir inerneto svetainėje www.vtpsi.lrv.ltnaujienų skiltyje skelbs prieigas prie IS „Infostatyba“ turinčių ir kontaktinius duomenis viešai skelbti leidusių statinio (dalies) ekspertizės įmonių sąrašą. Nuolat pildomą sąrašą planuojama skelbti 2022 m. balandžio 15 d. Duomenis paie atestuotus statybos dalyvius taip pat galima rasti oficialioje valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro (nuo 05-01 viešosios įstaigos „Statybos sektoriaus vystymo agentūra”) interneto svetainėje. 

Deklaracijų ir pažymų tvirtinimo paslaugas turi teisę teikti visi atestuoti statinio (dalies) ekspertizės rangovai (Statybos įstatymo 17 straipsnis). 

Jei Jūsų pasirinktas statinio (dalies) ekspertizės rangovas, su kuriuo sudarėte rangos sutartį, dar neturi prieigos teikti paslaugas, jam būtina kreiptis į Statybos inspekciją ir el. pastu info@vtpsi.lt pateikti pasirašytą paslaugas teikiančių subjektų (naudotojų) formą. Formą rasite čia – Svarbi informacija statinio (dalies) ekspertizės rangovų dėmesiui | Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (lrv.lt)

 1. Ar Statybos inspekcija ir toliau teiks pažymų išdavimo ir deklaracijų tvirtinimo paslaugas?

Pasikeitus teisiniam reguliavimui nuo 2022 m. gegužės 1 d. Statybos inspekcija nebepriims naujų prašymų išduoti pažymas ir prašymų patvirtinti deklaracijas.

Nuo šios dienos per IS „Infostatyba“ nebus galimybės pateikti naujo ar pakartotinio prašymo dėl deklaracijos patvirtinimo ar pažymos išdavimo.

 1. Ar Statybos inspekcija nagrinės iki 2022 m. gegužės 1 d. pateiktus prašymus pasikeitus teisiniam reglamentavimui? Ar bus galima įregistruoti deklaracijas, kai atlikta statinio bendroji ekspertizė?

Statybos inspekcija atkreipia dėmesį, kad vartotojai, kurie pagal dabar galiojančio Statybos įstatymo 28, 39 straipsnių ir STR 1.05.01:2017 93 ir 102 punktų nuostatas iki 2022-04-30 24 val.  pradėjo procedūras, t. y. su prašymais kreipėsi į Statybos inspekciją (dėl pažymos išdavimo, deklaracijos tvirtinimo) arba IS „Infostatyba“ surašė Deklaracijas, kai atlikta statinio bendroji ekspertizė (ir per IS „Infostatyba“ pateikė prašymus statinių ekspertams patvirtinti ekspertizės atlikimo faktą), šias paslaugas gaus sena tvarka, t. y.  jiems šiuos dokumentus išduos Statybos inspekcija arba statybos ekspertai galės patvirtinti ekspertizės atlikimo faktą. Jei kreipimasis neatitiks keliamų reikalavimų ir prašymas bus atmestas, dėl pažymos (deklaracijos) tvirtinimo nuo 2022-05-01 reikės kreiptis nauja tvarka.

 1. Ar po teisinio reguliavimo pokyčių Statybos inspekcija teiks statybos užbaigimo akto išdavimo paslaugas?

Taip, Statybos inspekcija ir toliau teiks statybos užbaigimo aktų išdavimo administracinę paslaugą pagal Statybos įstatymo 28 straipsnio ir STR 1.05.01:2017 nuostatas.

Taigi didžiausių ir rizikingiausių statinių statyba šalyje ir toliau bus užbaigiama jos baigtumą patvirtinus statybos užbaigimo komisijos nariams (valstybės ir savivaldybės subjektams).

 1. Kokia bus deklaracijų ir pažymų tvirtinimo paslaugų kaina? Ar reikės mokėti už pasinaudojimą IS „Infostatyba“ teikiant prašymą? Per kiek laiko turi būti patvirtinta deklaracija ar pažyma? Ką privalu žinoti prieš IS „Infostatyba“ pasirenkant deklaraciją ar pažymą tvirtinantį subjektą?

Valstybė nereguliuoja statinio (dalies) ekspertizės rangovų paslaugų kainų ir paslaugos atlikimo terminų.

Dėl deklaracijos ar pažymos patvirtinimo kainos reikėtų kreiptis į atestuotas statinio (dalies) ekspertizės įmones.

Prieš IS „Infostatyba“ pasirenkant deklaraciją ar pažymą tvirtinantį statinio (dalies) ekspertizės rangovą, būtina su juo sudaryti rangos sutartį dėl paslaugos suteikimo su pasirinktu statinio (dalies) ekspertizės rangovu.

Atskiro mokesčio valstybei už pasinaudojimą IS „Infostatyba“ dokumento registracijai nenumatyta.

 1. Kokius dokumentus būtina pateikti IS „Infostatyba“ užpildžius deklaraciją ar pažymą?

Dokumentus, kurie privalo būti pateikti kartu su pažyma ar deklaracija numato STR 1.05.01:2017 (redakcija nuo 2022-05-01) 93 ir 1022 p. Atkreiptinas dėmesys, kad statytojas atsako už teikiamų duomenų pagrįstumą, esant bet kurių aplinkybių, kurios pagal Statybos įstatymo 28 straipsnio 8 dalį ir STR 1.05.01:2017 nuostatas sudaro pagrindą netvirtinti pažymos ar deklaracijos, statytojas privalo jas nedelsiant atskleisti (tiek pildant dokumentus IS „Infostatyba“, tiek ir po jų pateikimo tvirtinimui) ekspertizės rangovui ir jo paskirtiems ekspertizės vadovams, kad būtų užtikrintas teisėtumas teisiniuose santykiuose ir užkirtas kelias teisminiams procesams dėl pažymų ir deklaracijų naikinimo po jų patvirtinimo ir užregistravimo.

 1. Ar teikiant šią paslaugą statinio (dalies) ekspertizės vadovas turės atlikti statinio ekspertizę? Ką tikrins statinio (dalies) ekspertizės rangovo paskirtas statinio (dalies) ekspertas, kuris nagrinės gautą deklaraciją ar pažymą?

Ne, teisės aktuose nenumatyta pareiga atlikti statinio ekspertizę siekiant patvirtinti pažymą ar deklaraciją. Teisės aktuose nenumatyta pareiga pateikti statinio ekspertizės aktą kartu su deklaracija ar pažyma.

Statinio (dalies) ekspertizės rangovo paskirtas statinio (dalies) ekspertizės vadovas, nagrinėdamas deklaraciją ar pažymą, atliks dokumentų ir, pagal poreikį  statinio patikrinimą Statybos įstatymo 28 ir 39 straipsnių ir STR 1.05.01:2017  nustatyta tvarka. Patikrinimo metu bus ekspertizės įmonės įgaliotas ekspertės vadovas IS „Infostatyba“ patikrina statytojo pateiktos deklaracijos arba pažymos, jos priedų, Nekilnojamojo turto registro, IS „Infostatyba“ ir kitus prieinamus duomenis ir  atlieka 1.05.01:2017  94 punkte nustatytus veiksmus – tvirtinant deklaraciją arba 102punkte nustatytus veiksmus – tvirtinant pažymą. Jeigu  Statybos įstatymo 28 straipsnio 8 dalyje ir 1.05.01:2017 nurodyti reikalavimai neįvykdyti, deklaracijos arba pažymos netvirtina nurodydamas netvirtinimo priežastis, o jeigu Statybos įstatymo 28 straipsnio 8 dalies ir 1.05.01:2017  reikalavimai įvykdyti, tvirtina deklaraciją arba pažymą pasirašydamas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Patvirtinta deklaracija arba pažyma automatiškai įregistruojama IS „Infostatyba“.

 1. Kokį sprendimą galės priimti statinio (dalies) ekspertizės vadovas, teisės aktų nustatyta tvarka išnagrinėjęs pateiktą tvirtinti pažymą ar deklaraciją?

Subjektas IS „Infostatyba“ priemonėmis galės patvirtini deklaraciją ar pažymą, jeigu Statybos įstatymo 28 straipsnio 8 dalies ir STR 1.05.01:2017  reikalavimai įvykdyti arba netvirtinti deklaracijos ar pažymos, jeigu  Statybos įstatymo 28 straipsnio 8 dalyje ir 1.05.01:2017 nurodyti reikalavimai neįvykdyti. Jei deklaracija ar pažyma bus nepatvirtinta, ją bus galima teikti iš naujo tik ištaisius trūkumus arba išnykus juridiniams faktams, kurie sudarė kliūtis dokumentą patvirtinti.

 1. Ar bus galima panaikinti patvirtintą deklaraciją ar pažymą? Kaip tai padaryti?

Taip, dokumentų naikinimą numato Statybos įstatymo ir STR 1.05.01:2017 nuostatos (žr. 1081, 109 p., galiosiančius nuo 2022-05-01). Jei pažymoje, deklaracijoje bus nustatyta rašymo ar aritmetinių klaidų arba jos bus surašytos nepagrįstai, statytojai laisvos formos sprendimu galės panaikinti dokumentą ir kreiptis į Statybos inspekciją (tiesiogiai arba per IS „Infostatyba“) su prašymu pažymėti jį negaliojančiu. Prie minėto prašymo pridedamus dokumentus numatys STR 1.05.01:2017 109 p. Statytojas savarankiškai (be prašymo Statybos inspekcijos pateikimo) pažymos, deklaracijos būsenos IS „Infostatyba“ pakeisti negalės. Toks modelis numatytas siekiant apsaugoti statytojų ir trečiųjų asmenų interesus. Atkreiptinas dėmesys, kad statytojas pažymos ar deklaracijos savo sprendimu panaikinti nebegalės, jei Nekilnojamojo turto registre daiktinės teisės į statinį bus įregistruotos ne tik statytojo (užsakovo) vardu. Todėl raginame dokumentus pildyti ypač atidžiai ir pastebėjus juose klaidų ar nustačius, kad jie surašyti ir patvirtinti nepagrįstai, nedelsiant imtis veiksmų, numatytų STR 1.05.01:2017 1081, 109 p. Atitinkamai po dokumento panaikinimo, bus galima surašyti ir pateikti tvirtinimui naują tinkamą pažymą, deklaraciją. Naujas dokumentas dėl tų pačių statybos darbų gali būti surašomas tik panaikinus galiojantį.

 1. Ar užteks statinio (dalies) ekspertizės rangovų, kad būtų patenkintas visas rinkos poreikis dėl šių paslaugų suteikimo? Kiek yra atestuotų statinio (dalies) ekspertizės įmonių, kurios galės teikti šias paslaugas?

Aplinkos ministerijos duomenimis, paslaugas turės teisę teikti 49 statinio (dalies) ekspertizės rangovai (2022 m. balandžio mėn. duomenimis).

Statinio (dalies) ekspertizės įmonės, kurios planuoja teikti pažymų ir deklaracijų tvirtinimo paslaugas, privalo Statybos inspekcijai el. paštu info@vtpsi.lt pateikti užpildytą ir pasirašytą paslaugas teikiančių subjektų (naudotojų) formą dėl prieigų suteikimo. Formą rasite čia – Svarbi informacija statinio (dalies) ekspertizės rangovų dėmesiui | Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (lrv.lt).

Planuojama, kad šias paslaugas pradėjus teikti ekspertizės įmonėms rinkos konkurencijos sąlygomis vidutiniu laikotarpiu Lietuvoje ženkliai padidės statinių deklaravimo proceso operatyvumas (lyginant su laikotarpiu, kai paslaugas teikė Statybos inspekcija).

 1. Kiek darbuotojų šias paslaugas teikia Statybos inspekcijoje? Kiek laiko Statybos inspekcijos pareigūnas nagrinėja vieną prašymą dėl deklaracijos patvirtinimo ar pažymos išdavimo?

Statybos inspekcijoje deklaracijų tvirtinimo ir pažymų išdavimo paslaugas 2022 m. balandžio mėn. teikė 13 darbuotojų.

Vieno prašymo nagrinėjimui Statybos inspekcijos pareigūnai skirdavo vidutiniškai 2-4 darbo valandas (priklausomai nuo atliktų statybos darbų apimties).

 1. Kas kontroliuos, kad statinio (dalies) ekspertizės rangovai tinkamai ir teisėtai vykdytų paskirtas funkcijas?

Statinio (dalies) ekspertizės rangovų teikiamų paslaugų teisėtumą tikrins Statybos inspekcija. Patikrinimas bus atliekamas pildant nustatytos formos patikrinimo aktą, kuris bus viešai paskelbtas čia nuo 2022 m. gegužės 2 d. – Patikrinimų aktai (klausimynai) | Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (lrv.lt)

Deklaracijos ir pažymos bus atrenkamos patikrinimui Statybos inspekcijos naudojant rizikos valdymu paremtą modelį Rizikos valdymo informacinės sistemos automatinėmis priemonėmis (atsižvelgiant į rizikos veiksnių ir jų svorius rizikingumą automatiniu būdu apskaičiuos informacinė sistema) sudarant tikrintinų deklaracijų ir pažymų sąrašus.  

 1. Ar bus teikiamos konsultacijos šių paslaugų naudojimo klausimais statinio (dalies) ekspertizės rangovų darbuotojams ir statytojams?

Taip, kilus bet kokių su šiomis paslaugomis susijusių klausimų, kviečiame konsultuotis su Statybos inspekcijos specialistais telefonu (8 5) 207 3333, pasirinkus opciją Nr. 5 (konsultacijos pasirinkimas deklaracijų ir pažymų klausimais bus aktyvus nuo 2022 m. gegužės 2 d.) ar užpildžius paklausimo formą, kurią galite rasti čia – Elektroninis paklausimas | Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (lrv.lt).

Deklaracijų ir pažymų klausimais konsultuos Inspekcijos darbuotojai, kurie iki 2022 m. gegužės mėn. teikė šias paslaugas.

 1. Kodėl įgyvendinama ši reforma? Kokia jos nauda valstybei?

Planuojama, kad šias paslaugas pradėjus teikti ekspertizės įmonėms rinkos konkurencijos sąlygomis vidutiniu laikotarpiu Lietuvoje ženkliai padidės statinių deklaravimo proceso operatyvumas (lyginant su laikotarpiu, kai paslaugas teikė Statybos inspekcija). Reforma taip pat turės teigiamos įtakos šalies konkurencingumui, palankesnės aplinkos investicijoms užtikrinimui.

Perteklinių, į institucijai priskirtų ginti vertybių (visuomenės saugumas, žmogaus gyvybė, žmogaus sveikata, aplinka) apsaugą neorientuotų funkcijų, susijusių su mažai rizikingų objektų statybos užbaigimu ir statybos deklaravimu, perdavimas privačiam sektoriui taip pat sudarys galimybę Statybos inspekcijos ribotus resursus  nukreipti svarbesniems valstybei tikslams – intensyvesniam rizikingiausių statinių ir statybos dalyvių inspektavimui, statiniuose montuojamų statybos produktų atitikties tikrinimui, daugiau dėmesio skirti prevencinei ir konsultavimo veiklai. Tai sudarys prielaidas anksčiausiame statybos etape užkirsti kelią galimam statybos brokui.

Funkcijų, susijusių su statinių deklaravimu, perdavimas privačiam sektoriui taip pat eliminuos valstybės žalos dėl netinkamo paslaugų suteikimo riziką. Reforma taip pat buvo būtina ir siekiant didinti skaidrumą. Iki šiol Statybos inspekcija teikdama deklaracijų tvirtinimo,  pažymų išdavimo paslaugas ir vykdydama šių administracinių paslaugų teisėtumo kontrolę turėjo kontroliuoti pati save. Toks modelis neracionalus ir ydingas korupciogeniniu požiūriu. Vykdant savęs kontrolės funkcijas ir nustačius neteisėtumo faktą, dėl ieškovo ir atsakovo sutapties įstaiga turėdavo kreiptis į prokuratūrą dėl savo administracinio sprendimo panaikinimo.

Be to, įgyvendinant reformą atsižvelgta ir į gerosios praktikos rekomendacijas. Pasaulio banko organizacija ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) savo leidiniuose yra akcentavę, kad visos pastarojo laikotarpio pasaulio mastu reikšmingos ir sėkmingos reformos statybos srityje buvo susijusios su dalies valstybinių funkcijų delegavimu privačiam sektoriui. EBPO taip pat savo leidinyje jau buvo pateikusi rekomendacijas Lietuvai perduoti privataus sektoriaus subjektams funkcijas, kurias jie gali tinkamai ir operatyviai teikti užtikrindami tapačią ar efektyvesnę teisės aktų normomis saugomų vertybių apsaugą.

Neradote atsakymų į kylančius klausimus? Užsiregistruokite ir dalyvaukite planuojamuose renginiuose (planuojamų reformos renginių ir pagrindinių įvykių kalendorių rasite čia) arba savo klausimą pateikite užpildę paklausimo formą, kurią galite rasti čia – Elektroninis paklausimas | Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (lrv.lt). Primename, kad nuo 2022 m. gegužės 2 d. kilusius klausimus galėsite užduoti mūsų specialistams ir telefonu – paskambinę konsultavimo telefonu (8 5) 207 3333 ir pasirinkę opciją Nr. 5 (konsultaciją deklaracijų ir pažymų tvirtinimo klausimais).

Kiti temos straipsniai

Terasos įrengimas

Terasos – Jūsų asmeninė oazė

Statybinės ir apdailos medžiagos Moderni izoliacija Medžiagos statybai, sodo, daržo prekės Langai ir durys Oficialus “Forbuild”, “Conecto”, “Kraso” ir “Bela”

Jung Lietuva
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu