Ekoklima

Sudarytos sąlygos architektūros ir urbanistikos kokybei gerinti

Architektūros urbanistikos kokybė

Įsigaliojo Architektūros ir Architektų rūmų įstatymų pakeitimai, kuriais siekiama gerinti architektūros ir urbanistikos kokybę, didinti šioje srityje dirbančių specialistų, įmonių veiklos efektyvumą ir skaidrumą. 

Architektūros įstatyme patikslinti architektūros kokybės kriterijai, išplėstos jų reikšmės. Pagal šiuos kriterijus aplinkos ministras patvirtino Architektūros kokybės vertinimo metodiką, kuri detalizuoja minėtų kriterijų vertinimo aspektus. Architektūros įstatymo pakeitimai įgalioja savivaldybių tarybas iki 2024 gruodžio 31 d. parengti gaires dėl šios metodikos taikymo konkrečioje savivaldybėje, atsižvelgiant į jos teritorijoms ar jų dalims būdingus urbanistinių struktūrų ypatumus, architektūros objektų savitumus, laikantis teritorijų planavimo dokumentų sprendinių ir teisės aktų reikalavimų. 

Taip pat Architektūros įstatyme papildytas nuo 2017 metų galiojantis reikalavimas savivaldybėms sudaryti objektų, kuriems privaloma rengti architektūrinius konkursus, sąrašą. Prieš jį patvirtinant reikės gauti atitinkamos regioninės architektūros tarybos rekomendaciją. Regioninės architektūros tarybos galės ir savo iniciatyva rekomenduoti tokių objektų sąrašus savivaldybėms, kurios dar nėra jų sudariusios.  

Nustatyta, kad rengiant šių objektų architektūrinius konkursus būtų taikomi vertinimo kriterijai, kurie remtųsi kainos ar sąnaudų ir kokybės santykiu. Ši nuostata taikoma ir tais atvejais, kai numatoma rengti statinio projekto architektūrinę dalį – pasirenkamas statinio projektuotojas, pateikęs ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą.  

Architektūros įstatyme įteisinta, kad jeigu statinio projektavimo paslaugoms pirkti rengiami architektūriniai konkursai, turi būti numatomos lėšos ir šio statinio meno kūriniams sukurti ar įsigyti. Jeigu statinys statomas valstybės biudžeto lėšomis, meno kūriniams sukurti ar įsigyti numatoma ne mažiau kaip 1 proc. suma nuo statinio statybos sąmatinės vertės. 

Platesnę kompetenciją įgijo Lietuvos architektų rūmų profesinė etikos taryba –  nuo šiol, nustačiusi architekto profesinės etikos pažeidimą, ši taryba pati priims sprendimą dėl architekto kvalifikacijos atestato sustabdymo, nebeperduodama to paties klausimo nagrinėti Atestavimo komisijoje. 

Architektų rūmų įstatymo pataisomis Lietuvos architektų rūmams perduota teisė vykdyti kompetentingos institucijos funkcijas pripažįstant architektų profesinę kvalifikaciją. Iki šiol jas vykdė Aplinkos ministerija. Aplinkos ministerijos kompetencijoje lieka architektų profesinės kvalifikacijos pripažinimo politikos formavimas, jos įgyvendinimas ir reikalingų teisės aktų rengimas.  

Lietuvos architektų rūmams suteikta teisė pripažinti architektų profesinę kvalifikaciją, įgytą Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse ir Šveicarijos Konfederacijoje bei trečiosiose valstybėse. Lietuvos architektų rūmai taip pat vykdo architektų atestavimą, įgyvendina architektų profesinę savivaldą, atlieka kitas su architekto profesine veikla susijusias funkcijas, nustatytas Architektų rūmų ir kituose įstatymuose.  

Architektūros įstatymo pakeitimams įgyvendinti patvirtinti šie teisės aktai: Architektūros kokybės vertinimo metodika ir Projekto konkurso organizavimo taisyklės

Architektų rūmų įstatymo pakeitimams įgyvendinti patvirtinti šie teisės aktai: Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo pakeitimai, Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo pakeitimai ir Architekto profesinės kvalifikacijos, įgytos trečiojoje valstybėje, pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo pakeitimai. 

 Architektūros ir Architektų rūmų įstatymų pakeitimai įsigaliojo nuo gegužės 1 d. 

TAIP PAT SKAITYKITE

Jung Lietuva
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu