Ekoklima

Statybos inspekcija: po KPD išvados tolesnis teisminis bylinėjimasis dėl kino centro „Garsas“ rekonstravimui išduoto statybą leidžiančio dokumento naikinimo netikslingas

Kino teatras Garsas

Spalio 20 d. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) priėmė sprendimą išspręsti taikiai kilusį administracinį ginčą dėl kino centro „Garsas“ rekonstravimui Panevėžio m. savivaldybės išduoto statybą leidžiančio dokumento (SLD). Toks Statybos inspekcijos sprendimas priimtas sulaukus spalio 7 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (KPD) išvados, kad pastaroji suderintų statinio rekonstravimo projektą, kuriam išduotas teisme ginčijamas SLD. Kadangi pašalinti abu pažeidimai, dėl kurių Statybos inspekcija inicijavo bylą, tolesnis bylinėjimasis būtų netikslingas ir galimai sukeltų valstybei finansinę žalą.

Pažymima, kad KPD, įvertinęs kultūros paskirties pastato, esančio Respublikos g. 40, Panevėžyje, rekonstrukcijos projektą, papildomai atliktą 2020-07-23 paveldosauginę (specialiąją) ekspertizę, Valstybinės kultūros paveldo komisijos išvadą, kurioje keltos abejonės dėl sprendinių teisėtumo, taip pat Panevėžio m. savivaldybės tarybos 2020-01-30 sprendimu Nr. 1-2 pakeisto Panevėžio miesto istorinės dalies teritorijos ir apsaugos zonos ribų nustatymo bei tvarkymo specialiojo plano (specialiojo plano keitimas) sprendinius, spalio 7 d. pateikė išvadą, kad neprieštarauja taikos sutarties sudarymui, kadangi rekonstravimo projektui pritaria ir pateikus jį KPD suderintų.

Statybos inspekcija atkreipia dėmesį, kad, Panevėžio m. savivaldybės tarybai 2020-01-30 sprendimu patvirtinus specialiojo plano pakeitimą, buvo pašalintas ir kitas Statybos inspekcijos SLD tikrinimo metu nustatytas pažeidimas dėl statinio projekto atitikties teritorijų planavimo dokumente nustatytam aukštingumo sprendiniui.

Bylinėjimosi metu siekiant papildomai įsitikinti projekto atitiktimi specialiojo plano sprendiniams ir išsklaidyti bet kokias abejones dėl jo teisėtumo atlikta 2020-07-23 paveldosaugos (specialiosios) ekspertizė. Paveldosaugos ekspertizėje rekonstravimo projektas taip pat įvertintas teigiamai, t. y. konstatuota, kad projektas atitinka paveldosaugos reikalavimus ir specialiojo plano keitimo sprendinius.

„Atsižvelgdama į pasikeitusius teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, paveldosaugos ekspertizę, KPD, įgaliotos derinti projektus ir spręsti dėl statybos kultūros paveldo vietovėse galimumo, pateiktas išvadas, bei į tai, kad ši įstaiga neturi pastabų statinio projekto sprendiniams, t. y. suderintų projektą, Statybos inspekcija nebeturi pagrindo toliau tęsti bylos nagrinėjimą teisme, nes visi nustatyti pažeidimai yra pašalinti. Todėl Statybos inspekcija spalio 20 d. pasirašė su Panevėžio miesto savivaldybės administracija taikos sutartį, kuria nuspręsta SLD nenaikinti. Dėl taikos sutarties patvirtinimo galutinį sprendimą priims teismas“, – sakė Statybos inspekcijos vyriausiasis patarėjas Aidas Valys.

Statybos inspekcija primena, kad baigusi tyrimą dėl kultūros paskirties pastato, esančio Respublikos g. 40, Panevėžyje, rekonstrukcijai išduoto SLD teisėtumo, nustatė, kad Panevėžio m. savivaldybės administracija SLD išdavė pažeisdama teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Statybos inspekcijos surašytame SLD patikrinimo akte konstatuota, kad pastato rekonstravimo projektas Statybos įstatymo 27 str. 10 d. nustatyta tvarka nepateiktas derinti KPD, taip pat nustatyta, kad rekonstravimo projekto sprendiniai dėl pastato aukštingumo (25 m) pažeidė statybos leidimo išdavimo metu galiojusiame Panevėžio m. istorinės dalies teritorijos ir apsaugos zonos ribų nustatymo bei tvarkymo specialiajame plane (specialusis planas) nustatytus sprendinius dėl aukščiausio galimo pastato aukščio (19 metrų).

Statybos įstatymo 27 str. 10 d. nurodyta, kad projektų sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams KPD tikrina, kai statybos darbai projektuojami kultūros paveldo statinyje, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje. Šiuo atveju kultūros paskirties pastatas, esantis Respublikos g. 40, Panevėžyje, yra kultūros paveldo vietovėje. Taigi, vadovaujantis Statybos įstatymo nuostatomis, Panevėžio m. savivaldybė statybos leidimo išdavimo proceso metu privalėjo KPD pateikti derinti rekonstravimo projektą, tačiau šios pareigos neįvykdė.

Taip pat Statybos inspekcija primena, kad vykdyto tyrimo metu bent du kartus raštu kreipėsi į KPD, prašydama pateikti išvadą dėl pastato rekonstravimo projekto sprendinių atitikties specialiajame plane nustatytiems paveldosaugos reikalavimams, KPD išduotiems specialiesiems paveldosaugos reikalavimams ir kitiems teisės aktams pagal įstaigai priskirtą kompetenciją, tačiau šios institucijos išvados iki kreipimosi į teismą dienos dėl rekonstravimo projekto sprendinių teisėtumo negavo. Todėl, laikydamasi teisės aktuose nustatytų kreipimosi į teismą terminų, Statybos inspekcija privalėjo kreiptis į teismą laiku, nesulaukusi minėtų KPD išvadų.

TAIP PAT SKAITYKITE

Jung Lietuva
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu