Tikkuurila

Jaunoms panevėžiečių šeimoms – parama būstui įsigyti

Parama būstui įsigyti

Po dvejų metų pertraukos jaunos šeimos paramą pirmam būstui įsigyti gali gauti ir Panevėžio mieste.

„Džiaugiamės, kad pagaliau ir panevėžiečių jaunos šeimos galės pasinaudoti valstybės teikiama parama jų pirmam būstui įsigyti. Panevėžyje puikios sąlygos gyventi – čia patogus susisiekimas, atnaujinama infrastruktūra, neperpildyti darželiai ir mokyklos, atnaujinamos miesto viešosios erdvės, švietimo, sporto įstaigos“, – sako Savivaldybės administracijos direktorius Tomas Jukna.

Pirmąjį būstą jaunos šeimos gali įsigyti pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą. Būsto kredito suma, pagal kurią apskaičiuojama jaunai šeimai suteikiama subsidija, negali būti didesnė kaip 87 tūkst. Eur.

Reikalavimai šeimoms:

• abu sutuoktiniai yra ne vyresni kaip 36 metų amžiaus arba motina (tėvas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų (įvaikių) ir yra ne vyresni kaip 36 metų amžiaus;

• iki kreipimosi į Savivaldybę dėl finansinės paskatos neturi Lietuvoje ir užsienyje nuosavybės teise priklausančio būsto. Jeigu asmuo yra įgijęs jam nuosavybės teise priklausantį būstą, kurio naudingas plotas vienam asmeniui yra mažesnis nei 14 kv. m arba jis yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 proc., laikoma, kad jauna šeima gali pretenduoti į paramą būstui įsigyti;

• įsigyja pirmąjį būstą Lietuvos Respublikos regione, kurio teritorijoje nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinė vertė yra ne mažiau kaip 65 procentais mažesnė negu didžiausia būsto daugiabučiuose pastatuose vieno kvadratinio metro normatyvinė vertė;

• pagal įstatymus deklaravo turtą.

Subsidijos suteikiamos:

• 15 proc. subsidija teikiama jaunoms šeimoms, neauginančioms vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

• 20 proc. – jaunoms šeimoms, auginančioms vieną vaiką ar vieną vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

• 25 proc. – jaunoms šeimoms, auginančioms du vaikus ir (ar) du vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

• 30 proc. – jaunoms šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų ir (ar) tris ir daugiau vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba).

Padidėjus šeimai galima kreiptis dėl papildomos subsidijos, tačiau kreipimosi metu šeima turi atitikti jaunos šeimos apibrėžimą, tai yra sutuoktiniai, registruoti partneriai arba vienas vaikus auginantis asmuo iki 36-erių metų amžiaus. Kai šeimoje, gavusioje finansinę paskatą, gimsta trečias arba daugiau vaikų, dėl papildomos subsidijos jie gali kreiptis iki 40 metų (imtinai).

Privalomi pateikti dokumentai

Jauna šeima, pageidaujanti gauti finansinę paskatą, kreipiasi į Savivaldybę ir pateikia prašymą, nurodytus dokumentus ar patvirtintas jų kopijas.

Prie prašymo pateikiami dokumentai:

1. Nekilnojamojo turto registro išrašai apie kiekvieno jaunos šeimos nario nuosavybės teise turimą ir (ar) turėtą būstą.

2. Prieš teikiant prašymą, jauna šeima Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikia šeimos turto deklaraciją (forma FR0001 v. 01).

3. Dokumentai ir duomenys, patvirtinantys, kad motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vaiką (-us) ir (ar) vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (santuokos nutraukimo data, sutuoktinio ar vaiko (-ų) motinos arba tėvo mirties data).

4. Vaiko (-ų) gimimo faktą patvirtinančius duomenis.

5. Įsiteisėjusį teismo sprendimą įvaikinti.

6. Įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo.

7. Atstovavimą patvirtinantį dokumentą (įgaliojimą, sutartį).

8. Institucijos, atliekančios statinio ekspertizę, išvadą, kad nuosavybės teise turimas (turėtas) būstas yra (buvo) netinkamas gyventi, išskyrus atvejus, kai jis buvo fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų.

9. Statybą leidžiantį dokumentą, nurodytą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnyje, jeigu būsto kreditas pirmajam būstui įsigyti imamas būstui statyti.

Kas toliau?

1. Jauna šeima regione susiranda būstą pirkti arba sklypą namui statyti.

2. Valstybinėje mokesčių inspekcijoje deklaruoja šeimos turtą (forma FR0001 v. 01), užpildo prašymą www.spis.lt arba pateikia Socialinių reikalų skyriui (karantino ir (ar) ekstremaliosios situacijos LR teritorijoje paskelbimo metu – atsiunčia el. paštu, paštu arba prašymą įmeta į pašto dėžutę, esančią prie įėjimo į Panevėžio miesto savivaldybę).

3. Savivaldybė per 10 darbo dienų išduoda pažymą subsidijai gauti, jeigu tam yra lėšų ir jei šeima atitinka kriterijus. Jei visos lėšos tiems metams išnaudotos, pažyma neišduodama, bet formuojamas sąrašas naujam finansavimo periodui, laikantis eiliškumo pagal prašymo pateikimo datą. Jauna šeima šį statusą turi atitikti tik prašymo pateikimo metu.

4. Gavusi pažymą jauna šeima per 15 kalendorinių dienų kreipiasi į pasirinktą kredito įstaigą dėl pažymos aktyvavimo.

5. Per keturis mėnesius nuo pažymos aktyvavimo jauna šeima su kredito davėju sudaro kreditavimo sutartį.

6. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ne vėliau kaip per 4 mėnesius perveda subsidiją už už jauną šeimą kredito įstaigai.

Jauna šeima, imanti būsto kreditą pirmajam būstui pirkti ar jam statyti, iki kreditavimo sutarties sudarymo dienos kredito davėjui taip pat turi pateikti Gyventojų registro departamento pažymą, kad būstas neperkamas iš artimos giminystės ryšiais (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai, broliai ir seserys) susijusio asmens. Jeigu pateiktoje pažymoje nurodoma, kad jaunos šeimos nariai su asmeniu, iš kurio perkamas būstas, susiję artimos giminystės ryšiais, kreditavimo sutartis nesudaroma.

Informuojame, kad prašymas dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms patvirtinimo yra Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje www.panevezys.lt – PASLAUGOS – Savivaldybės teikiamos paslaugos – Socialinių reikalų skyrius – Finansinė paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms – Prašymas.

Išsamesnę informaciją teikia Socialinių išmokų poskyrio specialistės:

Brigita Kemešytė, tel. 8 682 64 354, el. p. brigita.kemesyte@panevezys.lt;

Jolanta Šinkūnienė, tel. 8 682 70 508, el. p. jolanta.sinkuniene@panevezys.lt;

Ingrida Aksomaitienė, tel. 8 619 78 073, el. p. ingrida.aksomaitiene@panevezys.lt.

Kiti temos straipsniai

Ledo arenos vizualizacija

Ledo arenos projektavimas įsibėgėja

Įsibėgėja Klaipėdoje planuojamos statyti ledo arenos projektavimas. Jau įvyko viešas projektinių pasiūlymų pristatymas, kurio metu visi besidomintys šiuo objektu turėjo

Jung Lietuva
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu