Rockwool

Statinio statybos rūšys

Statinio statybos rūšys

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS

STR 1.01.08:2002

STATINIO STATYBOS RŪŠYS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato statinio statybos rūšis ir pagrindinius principus, pagal kuriuos statybos darbai priskiriami atskiroms statybos rūšims. Reglamentas kartu yra statinio saugos ir paskirties dokumentas, nustatantis (pagal Aplinkos ministerijos kompetenciją) vandentiekio bei nuotekų šalinimo inžinerinių tinklų statybos rūšis (Reglamento 1 priedas).

2. Kitų ministerijų ir Vyriausybės įstaigų (pagal kompetenciją) inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų, technologinių įrenginių, technologinių inžinerinių sistemų ir kt. normatyvinių saugos ir paskirties dokumentų, kuriuose statybos darbai suskirstyti pagal statybos rūšis, sąrašas pateikiamas Reglamento 2 priede.“.3. Šis Reglamentas yra privalomas visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų savininkams (ar naudotojams) taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Statybos įstatymas [5.1].

4. Reglamento VI, VII ir VIII skyrių nuostatos taikomos visiems statiniams, išskyrus inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas.

II. NUORODOS

5. Reglamente pateikiamos nuorodos į šiuos teisės aktus:

5.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

5.2. Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (Žin., 2000, Nr. 74);

5.3. statybos techninį reglamentą STR 1.05.06:2002 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2002, Nr. 54-2144);

5.4. statybos techninį reglamentą STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ (Žin., 2002, Nr. 54-2150).

III. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

6. Šiame Reglamente vartojamos sąvokos atitinka jų apibrėžimus, pateiktus Statybos įstatyme [5.1]. Kitos Reglamente vartojamos sąvokos:

6.1. išorinė atitvara:

6.1.1. stogas (šlaitinis, plokščiasis);

6.1.2. sienos, besiribojančios su išorine aplinka;

6.2. laikančiosios sienos – išorinės laikančiosios bei vidinės sienos;

6.3. išorinė laikančioji siena – vertikali statinio išorinė konstrukcija, ribojanti statinį iš išorės ir laikanti kitų statinio konstrukcijų svorį;

6.4. išorinė nelaikančioji siena – vertikali statinio išorinė konstrukcija, ribojanti statinį iš išorės ir laikanti tik nuosavą svorį;

6.5. vidinė siena – vertikali statinio vidinė konstrukcija, atskirianti vieną patalpą nuo kitos ir laikanti kitų statinio konstrukcijų svorį;

6.6. pertvara – vertikali statinio konstrukcija, atskirianti vieną patalpą nuo kitos ir laikanti tik nuosavą svorį;

6.7. fasado elementai – langai, durys, balkonai, lodžijos;

6.8. architektūros detalės – portikai, erkeriai, karnizai, frizai, kolonos, parapetai, piliastrai, rustikos, markizės, rozetės, nišos ir pan.;

6.9. vartotojo inžinerinė sistema – statinio bendrosios inžinerinės sistemos dalis (posistemė), atskirta nuo bendrosios inžinerinės sistemos apskaitos prietaisais ar uždaromaisiais (paskirstomaisiais) įtaisais (sklendėmis, ventiliais, jungikliais ir pan.) bei kitomis vartotojo (juridinio ar fizinio asmens) atsakomybės ribas nustatančiomis priemonėmis. Vartotojo inžinerinė sistema tenkina statinio dalies (gyvenamojo namo, buto ar kitos paskirties pastato tam tikros dalies, pavienės patalpos ar jų grupės) gyventojų ar patalpos naudotojų bei statinio dalies naudojimo (eksploatavimo) reikmes [5.3];

6.10. sistemos tipas – inžinerinės sistemos (bendrosios, atskirosios, vartotojo) paskirties realizavimo būdas, pavyzdžiui, šildymo sistemos – vienvamzdė, dvivamzdė, elektrinė, dujinė ir pan.;

6.11. konstrukcijos tipas – laikančiosios konstrukcijos, pagamintos iš tokių pačių medžiagų ir turinčios tokius pačius: matmenis, stiprį, atsparumą ugniai ir kitas pagrindines charakteristikas;

6.12. fasado elemento tipas – fasado elementai, pagaminti iš tokių pačių medžiagų ir turintys tokį patį paviršiaus skaidymą, spalvą, konstrukcinį sprendinį ir pan.;

6.13. tvoros (aptvaro) tipas – tvoros (aptvarai), pagamintos iš tokių pačių medžiagų ir turinčios tokius pačius konstrukcinius sprendinius;

6.14. sistemos pralaidumas – inžinerinės sistemos (bendrosios, atskirosios, vartotojo) didžiausias galimas pralaidumas, ribojamas tiek pačios sistemos, tiek ir įvadinių apskaitos prietaisų pralaidumu;

6.15. pralaidumo (pajėgumo) keitimas – toks sistemos (įrenginio, armatūros) pakeitimas, dėl kurio visos sistemos (jos dalies) pralaidumas (pajėgumas) padidėja ar sumažėja daugiau kaip 20%;

6.16. laikančiosios konstrukcijos sustiprinimas – atliekamas dėl numatomo konstrukciją veikiančių apkrovų padidėjimo; atlikus sustiprinimą, konstrukcija įgyja stiprį, atlaikantį būsimas apkrovas;

6.17. dangos (apdailos) tipo pakeitimas – fasado ar stogo dangos pakeitimas į kitą dangą, kurios elementai skiriasi nuo buvusios savo statybos produktais, matmenimis, išdėstymu, paviršiaus faktūra, paviršiaus suskaidymu, piešiniu ir pan.;

6.18. pastogė (palėpė) – erdvė tarp pastato viršutinio aukšto perdangos, sienų ir stogo.

IV. STATINIO STATYBOS RŪŠYS

7. Yra šios statinio statybos rūšys [5.1]:

7.1. naujo statinio statyba;

7.2. statinio rekonstravimas;

7.3. statinio remontas:

7.3.1. statinio kapitalinis remontas;

7.3.2. statinio paprastasis remontas;

7.4. statinio nugriovimas.

V. NAUJO STATINIO STATYBA

8. Naujo statinio statyba vykdoma sklype, kuriame yra ar nėra statinių. Šios statybos tikslai yra:

8.1. pastatyti naują statinį;

8.2. pristatyti prie esamo statinio antžeminį ar požeminį priestatą, neatsižvelgiant į tai, ar jis savo paskirtimi yra susijęs su esamu statiniu, ar ne. Priestato statyba priskiriama naujo statinio statybai, jei jo visų aukštų, taip pat rūsio (pusrūsio), antstatų, pastogės patalpų plotų suma didesnė kaip 10 procentų už tokiu pat būdu apskaičiuotą statinio, prie kurio jis pristatomas, plotų sumą;

8.3. nutiesti naujus inžinerinius tinklus naujose trasose, neatsižvelgiant į jų paskirties sąsajas su esamais tinklais;

8.4. nutiesti naujas susisiekimo komunikacijas naujose trasose, neatsižvelgiant į jų paskirties sąsajas su esamomis komunikacijomis;

8.5. atstatyti buvusį (sugriuvusį, sunaikintą, nugriautą) statinį; atkurti sugriuvusią, sunaikintą ar išnykusią nekilnojamąją kultūros paveldo vertybę, kai tokio statinio atkūrimui panaudojama istorinė, archyvinė ar kitokia dokumentacija, taip pat išlikusios buvusio statinio konstrukcijos.

VI. STATINIO REKONSTRAVIMAS

9. Statinio rekonstravimo tikslas – iš esmės pertvarkyti esamą statinį, sukuriant jo naują kokybę. Naują kokybę esamas statinys įgauna, kai atliekamas bet kuris iš šių darbų:

9.1. pastatomi nauji aukštai (aukštas, mansarda);

9.2. įrengiamas naujas rūsys, praplečiamas esamas;

9.3. pastogėje (palėpėje) įrengiamos naudojimo paskirtį turinčios patalpos;

9.4. nugriaunama dalis esamų aukštų;

9.5. prie statinio pristatomas (ar pastatomas tarp gretimų statinių) priestatas – pagalbinis statinys, susijęs pagal naudojimo paskirtį su statiniu, prie kurio jis pristatomas. Priestato visų aukštų, taip pat rūsio (pusrūsio), antstatų, pastogės patalpų plotų suma neturi būti didesnė kaip 10 procentų už tokiu pat būdu apskaičiuotą statinio, prie kurio jis pristatomas, plotų sumą;

9.6. pašalinamos ar naujai įrengiamos bet kurios laikančiosios konstrukcijos ar jų dalys;

9.7. pakeičiami pamatai, karkasas, laikančios sienos (ar dalis šių konstrukcijų) to paties ar kito tipo konstrukcijomis;

9.8. pakeičiamos laikančiosios konstrukcijos, išskyrus išvardytas 9.7 punkte, kito tipo konstrukcijomis;

9.9. iš esmės pakeičiama fasadų (vieno ar kelių) išvaizda. Laikoma, kad fasado išvaizda pasikeičia iš esmės, kai:

9.9.1. apšiltinamas bet kuris pastato fasadas;

9.9.2. pakeičiama fasado ar šlaitinio stogo danga (apdaila) kito tipo danga (apdaila);

9.9.3. pakeičiamos išorės architektūros detalės į kitokias; įrengiamos naujos (šalinamos esamos) išorės architektūros detalės;

9.9.4. išorinėje atitvaroje įrengiami nauji (pašalinami esami) fasado (stogo) elementai;

9.9.5. keičiami fasado elementai, kai nauji elementai skiriasi nuo esamų savo išmatavimais (daugiau kaip 20%) ar savo išvaizda (fasado paviršiaus grafiniu suskaidymu, spalva ir kt.). Spalvos keitimas įvertinamas, vadovaujantis 14.10.4 punkto nuostatomis;

9.10. apšiltinamas šlaitinis ar plokščiasis stogas;

9.11. pakeičiamos tvoros (aptvarai), keičiant jų tipą, kai keičiama daugiau kaip pusė visos tvoros (aptvaro) ir kai buvusi arba nauja tvora (aptvaras) nepriskirtina nesudėtingiems statiniams;

9.12. įrengiamos papildomos tvoros, keičiant tvoros tipą, kai papildoma tvora nepriskirtina nesudėtingiems statiniams;

9.13. įrengiamos naujos (pašalinamos, atjungiamos esamos) statinio bendrosios inžinerinės sistemos, išskyrus nuotolinio ryšio sistemas;

9.14. esamos statinio bendrosios inžinerinės sistemos (sistema), išskyrus nuotolinio ryšio sistemas, pakeičiamos kito tipo ar pralaidumo sistemomis (sistema);

9.15. statybos darbai, kurie pagal savo pobūdį priklauso statinio kapitalinio ar paprastojo remonto darbams, jei jie atliekami statinio rekonstravimo metu.

VII. STATINIO KAPITALINIS REMONTAS

10. Statinio kapitalinio remonto tikslas – visiškai atkurti statinio ar jo dalies savybes, pablogėjusias dėl statinio naudojimo, arba jas iš esmės pagerinti. Statinio savybės atkuriamos ar pagerinamos iš esmės, kai atliekamas bet kuris iš šių darbų:

10.1. sustiprinamos bet kurios laikančiosios konstrukcijos;

10.2. pakeičiamos išorės nelaikančios sienos;

10.3. pakeičiama daugiau kaip 10% laikančiųjų konstrukcijų, išskyrus išvardytas 9.7 punkte, to paties tipo konstrukcijomis;

10.4. pastato viena ar kelios fasadinės sienos apšiltinamos iš vidaus;

10.5. iš dalies keičiama statinio fasadų (vieno ar kelių) išvaizda. Laikoma, kad fasado išvaizda keičiasi iš dalies, kai:

10.5.1. pakeičiamos išorės architektūros detalės (daugiau kaip pusė atitinkamų išorinės atitvaros architektūros detalių) tokiomis pačiomis;

10.5.2. pakeičiami fasado elementai: keičiamų išorinėje atitvaroje elementų išmatavimai neturi skirtis nuo esamų daugiau kaip 20%;

10.5.3. pakeičiama plokščiojo stogo danga to paties ar kito tipo danga, pakeičiant šilumos izoliaciją;

10.5.4. pakeičiama fasado ar šlaitinio stogo danga (apdaila) to paties tipo, bet kitos spalvos danga (apdaila). Spalvos keitimas įvertinamas vadovaujantis 14.10.4 papunkčio nuostatomis. Ant stogo įrengiami saulės energijos kaupimo įrenginiai;

10.6. pakeičiamos tvoros (aptvarai), keičiant jų tipą, kai keičiama ne daugiau kaip pusė visos tvoros (aptvaro) ir kai buvusi arba nauja tvora (aptvaras) nepriskirtina nesudėtingiems statiniams;

10.7. pakeičiamos tvoros (aptvarai), nekeičiant jų tipo, kai tvora (aptvaras) nepriskirtina nesudėtingiems statiniams;

10.8. įrengiamos papildomos tvoros, nekeičiant tvoros tipo, kai tvora nepriskirtina nesudėtingiems statiniams;

10.9. pertvarkomos esamos statinio bendrosios inžinerinės sistemos, kai keičiama daugiau kaip pusė bendrosios inžinerinės sistemos to paties tipo ar pralaidumo sistema;

10.10. vartotojo šildymo sistema atjungiama nuo statinio centrinio šildymo sistemos;

10.11. įrengiamos naujos statinio atskirosios inžinerinės sistemos (tarp jų vandens bakai ant pastato stogo) ar esamos demontuojamos;

10.12. statybos darbai, kurie pagal savo pobūdį priklauso statinio paprastojo remonto darbams, jei jie atliekami statinio kapitalinio remonto metu;

11. Statybos darbai, išvardyti Reglamento 10.4–10.11 papunkčiuose, atliekami statiniuose, esančiuose kaimo vietovių namų valdose, prilyginami statinio paprastojo remonto darbams.

VIII. STATINIO PAPRASTASIS REMONTAS

12. Statinio paprastojo remonto tikslas – iš dalies atkurti statinio ar jo dalies savybes, pablogėjusias dėl statinio naudojimo, arba jas pagerinti. Į šią statybos rūšį patenka visi statybos darbai, nepaminėti VI ir VII skyriuose.

13. Pagrindinis principas, kuris lemia statybos darbų priskyrimą paprastajam remontui – šiais darbais nekeičiamos, nešalinamos, nestiprinamos ir nesilpninamos statinio laikančiosios konstrukcijos.

14. Žemiau išvardijami pagrindiniai statinio paprastojo remonto darbai:

14.1. papildomomis priemonėmis atstatomas (kompensuojamas) laikančiųjų konstrukcijų (išskyrus paminėtas 9.7 punkte) stiprumo praradimas eksploatavimo metu (dėl jų įtrūkių, įlinkių ir pan.), nekeičiant pačių konstrukcijų elementų, arba pakeičiant jų ne daugiau kaip 10% (skaičiuojant nuo toje konstrukcijoje esamų tokių elementų) į elementus, pagamintus iš tokių pat medžiagų ir besiskiriančius ne daugiau kaip 10% savo matmenimis;

14.2. pakeičiamos pertvarų vietos, pašalinamos esamos pertvaros, įrengiamos naujos;

14.3. stiprinamos sąramos; keičiamos sąramos išorės nelaikančiose sienose;

14.4. keičiami pavieniai laiptatakiai, laiptų aikštelės;

14.5. skersai sieną iškertamos vėdinimo ar inžinerinių sistemų įvadų, išleistuvų angos (kai bet kuris angos matmuo ne didesnis už sienos storį);

14.6. vidaus sienose užtaisomos durys, langai, kitos angos; atveriamos buvusios laikinai užtaisytos angos;

14.7. vidaus sienose įrengiamos nišos, kai nišos gylis neviršija pusės sienos storio, o kiti nišos matmenys ne didesni kaip dvigubas sienos storis;

14.8. iš pastato vidaus apšiltinamos atskiros patalpos;

14.9. apšiltinami perdenginiai;

14.10. nežymiai keičiamas statinio fasadas. Laikoma, kad statinio fasadas keičiasi nežymiai, kai:

14.10.1. įstiklinami balkonai, lodžijos;

14.10.2. pakeičiamos išorės architektūros detalės (ne daugiau kaip pusė atitinkamų išorinės atitvaros architektūros detalių) į tokias pačias. Ant pastato sienos ar stogo įrengiami reklaminiai skydai, ant stogo įrengiamos karvelidės (šiais atvejais reikalingas daugiabučio gyvenamojo namo bendraturčių sutikimas);

14.10.3. pakeičiami fasado elementai: keičiami išorinėje atitvaroje elementai gali būti to paties ar kito tipo, tačiau jų išmatavimai neturi skirtis nuo esamų daugiau kaip 10%, o jų išvaizda gali keistis tik tiek, kiek jos pasikeitimą lemia naujų medžiagų panaudojimas bei šio Reglamento nuostatos;

14.10.4. pakeičiama fasado ar šlaitinio stogo danga (apdaila) to paties tipo ir spalvos danga (apdaila). Spalva laikoma nepakitusia, kai parenkami trys gretimi spalvos atspalviai, vadovaujantis bet kuriuo spalvų paletės katalogu, kuriame yra ne mažiau kaip 1000 spalvų bei atspalvių;

14.10.5. šalinami įvairių konstrukcijų smulkūs defektai;

14.11. atliekami bet kurie pastato vidaus apdailos darbai, nesilpninant laikančiųjų konstrukcijų. Pertvarkant esamas ar įrengiant naujas grindis, būtina nepažeisti normatyviniais dokumentais nustatytų reikalavimų (neviršyti leistinos apkrovos į perdangą, nepažeisti šilumos bei garso izoliacijos ir pan.);

14.12. pakeičiamos tvoros (aptvarai), nekeičiant jų tipo, kai ir buvusi, ir nauja tvora (aptvaras) priskirtinos nesudėtingiems statiniams; sutaisomos esamos tvoros (aptvarai);

14.13. įrengiamos papildomos tvoros, kai papildoma tvora priskirtina nesudėtingiems statiniams;

14.14. keičiamos atskirosios statinio inžinerinės sistemos (jų išdėstymas, apimtis, tipas, pralaidumas) ar šalinami jų defektai;

Įrengiant dujinį šildymą, būtinas techninis projektas; atliktus darbus turi patikrinti dujas tiekiančios įmonės atstovas;

14.15. pakeičiama esama statinio bendroji inžinerinė sistema (ne daugiau kaip pusė visos sistemos), išskyrus paminėtas 14.16 punkte, to paties tipo ir pralaidumo sistema;

14.16. įrengiamos nuotolinio ryšio (televizijos, radijo ir pan.), žaibosaugos bendrosios statinio inžinerinės sistemos, pertvarkomos ar demontuojamos esamos. Ant pastato įrengiamos nuotolinio ryšio antenos (įrengiant šias antenas ant daugiabučio gyvenamojo pastato stogo, reikalingas namo bendraturčių sutikimas);

14.17. šalinami bendrųjų statinio inžinerinių sistemų defektai;

14.18. pakeičiami atskiri susidėvėję šių sistemų elementai to paties ar kito tipo elementais (tarp jų – šilumos punktai), nekeičiant visos sistemos pralaidumo;

14.19. įrengiamos ar pertvarkomos vartotojo inžinerinės sistemos ir jų apskaitos prietaisai, neviršijant sutartyse su tiekėjais nustatytų sistemos pajėgumų. Keičiant pajėgumus (juos didinant), reikalinga nauja sutartis su tiekėju;

14.20. įrengiamos kito tipo ar pralaidumo vartotojo inžinerinės sistemos;

14.21. atliekami statybos darbai, nurodyti Reglamento 11 punkte.

IX. STATINIO NUGRIOVIMAS

15. Statinio nugriovimas – statybos rūšis, kurios tikslas – suardyti arba išardyti (išmontuoti) visas statinio (jo dalies) konstrukcijas bei elementus, paverčiant juos atliekomis arba panaudojant statybos produktus kitiems statiniams statyti, rekonstruoti ar remontuoti.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Statytojas (užsakovas), organizuodamas ar pats atlikdamas statybos darbus, privalo vadovautis Statybos įstatymu [5.1], Civiliniu kodeksu [5.2.], kitais statybą reglamentuojančiais teisės aktais, šiuo ir kitais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

17. Jei statybos darbai atliekami ūkio būdu, statytojas (užsakovas) perima visas rangovui Statybos įstatymu nustatytas pareigas bei atsakomybę.

18. Statinio bendrosios inžinerinės sistemos (išskyrus vartotojo inžinerinę sistemą) paprastojo remonto darbai turi būti patikrinti nustatyta tvarka [5.4].

19. Ginčai dėl Reglamento taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

______________

STR 1.01.08:2002

1 priedas (privalomasis)

I. VANDENTIEKIO BEI NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ STATYBOS RŪŠYS

1. Vandentiekio bei nuotekų šalinimo inžinerinių tinklų rekonstravimu laikoma, kai:

1.1. vamzdynų atskiri ruožai pakeičiami (nekeičiant trasos) į kito pralaidumo, kai keičiamo ruožo ilgis didesnis kaip 20 m arba viršija trasos ilgį tarp dviejų gretimų šulinių;

1.2. vamzdynų atskiri ruožai pakeičiami, keičiant trasą (įrengiant apylanką), kai naujos trasos ilgis didesnis kaip 20 m;

1.3. pratęsiami vandentiekio tinklo ruožai, kai naujos trasos ilgis didesnis kaip 20 m;

1.4. įrengiami lietaus tinklų kolektoriai esamuose lietaus tinkluose, kai kolektoriaus ilgis didesnis kaip100 m;

1.5. pakeičiami įvadai į pastatus (išvadai iš pastatų), keičiant jų pralaidumą;

1.6. įrengiami papildomi šuliniai, kameros esamuose tinkluose.

2. Vandentiekio bei nuotekų šalinimo inžinerinių tinklų kapitaliniu remontu laikoma, kai:

2.1. vamzdynų atskiri ruožai pakeičiami (nekeičiant trasos) į kito tipo ar pralaidumo, kai keičiamo ruožo ilgis ne didesnis kaip 20 m arba yra tarp dviejų gretimų šulinių;

2.2. vamzdynų atskiri ruožai pakeičiami (nekeičiant trasos) į to paties tipo ar pralaidumo, kai keičiamo ruožo ilgis didesnis kaip 20 m arba viršija trasos ilgį tarp dviejų gretimų šulinių;

2.3. vamzdynų atskiri ruožai pakeičiami, keičiant trasą (įrengiant apylanką), kai naujos trasos ilgis ne didesnis kaip 20 m;

2.4. pratęsiami vandentiekio tinklo ruožai, kai naujos trasos ilgis ne didesnis kaip 20 m;

2.5. pakeičiami įvadai į pastatus (išvadai iš pastatų), nekeičiant jų pralaidumo;

2.6. įvairi įranga pakeičiama to paties ar kito tipo ar pralaidumo įranga, keičiant tinklo (jo dalies) pralaidumą (pajėgumą);

2.7. įrengiami lietaus tinklų kolektoriai esamuose lietaus tinkluose, kai kolektoriaus ilgis ne didesnis kaip100 m;

2.8. pakeičiami atskiri diukerio vamzdžiai;

2.9. atnaujinamas vamzdynų vidus;

2.8. pakeičiamos ar sustiprinamos šulinių, kamerų perdangos, sienos.

3. Vandentiekio bei nuotekų šalinimo inžinerinių tinklų paprastuoju remontu laikoma, kai:

3.1. vamzdynų atskiri ruožai pakeičiami (nekeičiant trasos) į to paties tipo ir pralaidumo, kai keičiamo ruožo ilgis neviršija 20 m arba yra tarp dviejų gretimų šulinių;

3.2. įvairi įranga pakeičiama to paties ar kito tipo ar pralaidumo įranga, nekeičiant tinklo (jo dalies, kurioje keičiama įranga) pralaidumo;

3.3. atliekamas vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų plovimas, valymas, profilaktika, įrangos taisymas;

3.4. ne didesniame kaip 20 m ruože sutaisoma, pakeičiama šilumos ar antikorozinė izoliacija (danga).

3.5. užtaisomos kiaurymės, siūlės gelžbetoninėse konstrukcijose;

3.6. pakeičiamos lipynės, liukai;

3.7. sutaisomi latakai;

3.8. įrengiama hidroizoliacija šuliniuose, kamerose;

3.9. sutaisomi ar pakeičiami šulinių, kamerų žymėjimo ženklai.

II. VANDENVIEČIŲ, VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ PERSIURBIMO STOČIŲ, NUOTEKŲ VALYKLŲ, VANDENRUOŠOS STATINIŲ STATYBOS RŪŠYS

4. Vandenviečių, vandentiekio ir nuotekų persiurbimo stočių, nuotekų valyklų, vandenruošos statinių rekonstravimu laikoma, kai:

4.1. įrengiami nauji gręžiniai, tamponuojami esami netinkami naudoti;

4.2. pakeičiami įvairios paskirties siurbliai, maišyklės, orapūtės, grotos, technologiniai vamzdynai ar kiti technologinės paskirties įrenginiai, įranga, keičiant esamos sistemos (jos dalies) pralaidumą (pajėgumą);

4.3. pakeičiami transformatoriai, elektros varikliai, kompensavimo įrenginiai ir kt., keičiant esamos sistemos pajėgumą;

4.4. didesniame kaip 20 m ruože įrengiama antikorozinė ar šilumos izoliacija;

4.5. įrengiami nauji šuliniai, kameros.

4.6. atliekami statybos darbai, išvardyti Reglamento 9 p.

5. Vandenviečių, vandentiekio ir nuotekų persiurbimo stočių, nuotekų valyklų, vandenruošos statinių kapitaliniu remontu laikoma, kai:

5.1. vėdinimo sistemos, šildymo, vandentiekio nuotekų šalinimo ir kt. sistemos pakeičiamos į kito tipo ar pajėgumo sistemas;

5.2. pakeičiama daugiau kaip pusė visų transformatorių, elektros variklių, kompensavimo įrenginių ir kitos įrangos į to paties ar kito tipo ar pajėgumo, nekeičiant sistemos pajėgumo;

5.3. atliekami statybos darbai, išvardyti Reglamento 10 p.

6. Vandenviečių, vandentiekio ir nuotekų persiurbimo stočių, nuotekų valyklų, vandenruošos statinių paprastuoju remontu laikoma, kai:

6.1. pakeičiami, regeneruojami gręžinių filtrai;

6.2. pakeičiami įvairios paskirties siurbliai, maišyklės, orapūtės, grotos, technologiniai vamzdynai ir kiti technologinės paskirties įrenginiai, nekeičiant sistemos pralaidumo (pajėgumo);

6.3. vėdinimo sistemų, šildymo, vandentiekio nuotekų šalinimo ir kt. sistemos pakeičiamos į to paties tipo ar pajėgumo sistemas;

6.4. pakeičiama ne daugiau kaip pusė visų transformatorių, elektros variklių, kompensavimo įrenginių ir kitos įrangos į to paties ar kito tipo ar pajėgumo, nekeičiant sistemos pajėgumo;

6.5. sutaisoma įranga, atliekama jos profilaktika;

6.6. atliekami statybos darbai, išvardyti Reglamento 14 p.

______________

STR 1.01.08:2002

2 priedas

KITI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, REGLAMENTUOJANTYS STATINIO STATYBOS RŪŠIS

1. STR 2.06.03:2001 „Automobilių keliai“ (Žin., 2002, Nr. 19-755, Nr. 120-5450).

2. Magistralinių dujotiekių eksploatavimo taisyklės (Žin., 2003, Nr. 53-2362).

3. Skirstomųjų ir vidaus dujotiekių eksploatavimo taisyklės (Žin., 2004, Nr. 33-1067).

4. Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. 4-74/D1-117 „Dėl elektros tinklų statybos rūšių sąrašo patvirtinimo“.

Informacijos šaltinis: www.am.lt

TAIP PAT SKAITYKITE

Ekoklima
Moderni izoliacija
Ruukki Lietuva

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu

www.statybajums.lt