Spalio 21d. Ketvirtadienis

Naujojo buitinio vartotojo elektros įrenginių prijungimas prie AB LESTO skirstomųjų elektros tinklų

Naujojo buitinio vartotojo elektros įrenginių prijungimas prie AB LESTO skirstomųjų elektros tinklų

Prijungiant naujojo buitinio vartotojo (kliento) elektros įrenginius prie AB LESTO skirstomųjų tinklų pirmą kartą yra išskiriami šie etapai:

Paraiškos pateikimas

Klientas paraišką prijungimo sąlygoms išduoti bei visus privalomus dokumentus pateikia AB LESTO savitarnos svetainėje „Mano elektra“ arba bet kuriame AB LESTO klientų aptarnavimo centre.

Jeigu kliento elektros įrenginių prijungimo prie Operatoriaus skirstomųjų elektros tinklų darbams nėra būtina rengti projektą, t.y. nereikia naujai tiesti ar rekonstruoti elektros tinklo arba statyti ar rekonstruoti transformatorinės pastotės, tai *:

1. AB LESTO darbuotojai per 10 kalendorinių dienų nuo paraiškos gavimo dienos parengia prijungimo sąlygas;

2. Apie prijungimo sąlygų parengimą klientai informuojami elektroniniu paštu, trumpąja žinute (SMS) arba telefonu **. Informacija klientams apie parengtas prijungimo sąlygas ir prijungimo sąlygos taip pat pateikiamos AB LESTO savitarnos svetainėje "Mano elektra";

3. Prijungimo sąlygas klientas atsispausdina AB LESTO savitarnos svetainėje "Mano elektra" arba atsiima artimiausiame AB LESTO klientų aptarnavimo centre;

4. Klientas kreipiasi į Valstybinę energetikos inspekciją dėl pažymos - akto apie kliento vidaus elektros tinklų tinkamą įrengimą išdavimo***;

5. AB LESTO darbuotojai per 5 kalendorines dienas nuo prijungimo sąlygų parengimo parengia prijungimo paslaugos sutartį ir išankstinio mokėjimo sąskaitą;

6. Apie dokumentų parengimą klientai informuojami elektroniniu paštu, trumpąja žinute (SMS) arba telefonu. Informacija klientams apie parengtus dokumentus taip pat pateikiama AB LESTO savitarnos svetainėje "Mano elektra";

7. Klientas atvyksta į AB LESTO klientų aptarnavimo centrą, ir jam įteikiama pasirašyti prijungimo paslaugos sutartis bei išrašoma išankstinio mokėjimo sąskaita;

8. Klientas per 10 kalendorinių dienų nuo prijungimo paslaugos sutarties pasirašymo sumoka prijungimo paslaugos įmoką;

9. Klientas iki rangos darbų organizavimo pradžios AB LESTO darbuotojams pateikia kliento statomo objekto statybą leidžiantį dokumentą ar jo kopiją arba savivaldybės išduotą pažymą ar jos kopiją, jog statybą leidžiantis dokumentas kliento objekto statybai nėra reikalingas (tik naujai statomiems objektams);

10. AB LESTO organizuoja rangovo parinkimą;

11. Rangovas atlieka rangos darbus, būtinus kliento elektros įrenginiams prijungti prie AB LESTO skirstomųjų elektros tinklų;


Jeigu kliento elektros įrenginių prijungimo prie Operatoriaus skirstomųjų elektros tinklų darbams būtina parengti projektą, t.y. reikia naujai tiesti ar rekonstruoti elektros tinklą arba statyti ar rekonstruoti transformatorinę pastotę:

1. AB LESTO darbuotojai per 10 kalendorinių dienų nuo paraiškos gavimo dienos parengia prijungimo
sąlygas;

2. Apie prijungimo sąlygų parengimą klientai informuojami elektroniniu paštu, trumpąja žinute (SMS) arba telefonu. Informacija klientams apie parengtas prijungimo sąlygas ir prijungimo sąlygos taip pat pateikiamos AB LESTO savitarnos svetainėje "Mano elektra";

3. Prijungimo sąlygas klientas atsispausdina AB LESTO savitarnos svetainėje "Mano elektra" arba atsiima artimiausiame AB LESTO klientų aptarnavimo centre;

4. Klientas kreipiasi į Valstybinę energetikos inspekciją dėl pažymos-akto apie kliento vidaus elektros tinklų tinkamą įrengimą išdavimo;

5. Klientas savo lėšomis parengia ir pateikia AB LESTO darbuotojams teisės aktų nustatyta tvarka suderintą projektą;

6. Jei kliento elektros įrenginių prijungimui prie AB LESTO skirstomųjų elektros tinklų reikės įrengti ar rekonstruoti 330 kV, 110 kV, 35 kV oro ar kabelių linijas, 330/110/10 kV, 110/35/10(6), 110/10(6) kV, 35/10 kV transformatorių pastotes ir 10 kV skirstomuosius punktus, AB LESTO per 28 kalendorines dienas, o visais kitais atvejais – per 14 kalendorinių dienų nuo projekto pateikimo AB LESTO darbuotojams dienos, suderina kliento pateiktą projektą;

7. AB LESTO per 10 kalendorinių dienų nuo suderinto projekto pateikimo parengia prijungimo paslaugos sutartį ir išankstinio mokėjimo sąskaitą;

8. Apie dokumentų parengimą klientai informuojami elektroniniu paštu, trumpąja žinute (SMS) arba telefonu. Informacija klientams apie parengtus dokumentus taip pat pateikiama AB LESTO savitarnos svetainėje "Mano elektra";

9. Klientas atvyksta į AB LESTO klientų aptarnavimo centrą, ir jam įteikiama pasirašyti prijungimo paslaugos sutartis bei išrašoma išankstinio mokėjimo sąskaita;

10. Klientas per 10 kalendorinių dienų nuo prijungimo paslaugos sutarties pasirašymo sumoka prijungimo paslaugos įmoką;

11. Klientas iki rangos darbų organizavimo pradžios AB LESTO darbuotojams pateikia kliento statomo objekto statybą leidžiantį dokumentą ar jo kopiją arba savivaldybės išduotą pažymą ar jos kopiją, jog statybą leidžiantis dokumentas kliento objekto statybai nėra reikalingas (tik naujai statomiems objektams);

12. AB LESTO organizuoja rangovo parinkimą;

13. Rangovas atlieka rangos darbus, būtinus kliento elektros įrenginiams prijungti prie AB LESTO skirstomųjų elektros tinklų.

Prijungimo paslaugos suteikimo pabaiga ir elektros energijos tiekimo pradžia

1. AB LESTO darbuotojai gauna informaciją iš Valstybinės energetikos inspekcijos apie kliento vidaus elektros tinklų tinkamo įrengimo akto-pažymos išdavimą ir per 7 kalendorines dienas nuo šių darbų užbaigimo ir informacijos apie pažymos-akto išdavimą gavimo, o jei darbai nebuvo vykdomi – per 7 kalendorines dienas nuo prijungimo įmokos sumokėjimo dienos, parengia nuosavybės ribų aktą ir elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartį;

2. Apie dokumentų parengimą klientai informuojami elektroniniu paštu, trumpąja žinute (SMS) arba telefonu. Informacija klientams apie parengtus dokumentus pateikiama AB LESTO savitarnos svetainėje "Mano elektra"

3. AB LESTO darbuotojai per 5 kalendorines dienas nuo elektros energijos pirkimo – pardavimo sutarties parengimo dienos, suderinę laiką su klientu, įrengia elektros skaitiklį ir klientui pradedama tiekti elektros energija.


* Ar kliento elektros įrenginiams prijungti prie AB LESTO skirstomųjų elektros tinklų reikalingas projektas, yra nurodoma prijungimo
sąlygose.

** Klientas informacijos apie dokumentų parengimą gavimo būdą pasirenka paraiškos pildymo metu.

*** Klientas į Valstybinę energetikos inspekciją dėl pažymos-akto apie tinkamą vidaus elektros tinklų įrengimą išdavimo kreipiasi atsiėmęs iš AB LESTO prijungimo sąlygas ir įsirengęs objekto vidaus elektros tinklą.

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu
www.ruukkistogas.lt

www.ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai. Dizaino parinkimo programėlė...